Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2006/66/EC

Evropski parlament in Svet Evropske unije je s sprejetjem Direktive 2006/66/EC postavil temeljne smernice ravnanja z odpadnimi baterijami in akumulatorji. Po načelu razširjene proizvajalčeve odgovornosti so proizvajalci (pridobitelji in uvozniki) postali odgovorni za vzpostavitev sistemov zbiranja in predelave, kot tudi za pokrivanje vseh stroškov, ki pri tem nastanejo.

Direktiva opredeljuje cilje zbiranja, ki so za prenosne baterije in akumulatorje določeni s stopnjo zbiranja, ki ne sme biti manjša od:
– 25% do 26. septembra 2012;
– 45% do 26. septembra 2016.

Postopki recikliranja morajo dosegati minimalno učinkovitost:
– 65% glede na povprečno maso svinčevih baterij in akumulatorjev,
– 75% glede na povprečno maso nikelj-kadmijevih baterij in akumulatorjev,
– 50% glede na povprečno maso drugih odpadnih baterij in akumulatorjev.

Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (Ur.l. RS, št. 3/2010)

Leta 2008 je bila Direktiva 2006/66/EC prenešena v nacionalno zakonodajo Republike Slovenije. Trenutno veljavni predpis, ki ureja to področje je Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji: Ur.l. RS, št. 3/2010.

Proizvajalci (pridobitelji in uvozniki) morajo svoje obveznosti izpolnjevati v okviru individualnih ali skupnih načrtov ravnanja z odpadnimi prenosnimi, industrijskimi in avtomobilskimi akumulatorji. Za vsakega proizvajalca je pred začetkom dajanja baterij in akumulatorjev v promet obvezna registracija pri Agenciji Republike Slovenije za okolje in pridobitev odločbe o vpisu v evidenco proizvajalcev, ki jo na spletnih straneh vodi pristojno ministrstvo.

Dopolnitev uredbe je objavljena v uradnih listih Republike Slovenije: Ur.l. RS, št. 64/2012 in Ur.l. RS, št. 93/2012.

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme (Ur.l. RS, št. 32/2006)

Proizvajalci (pridobitelji in uvozniki) prenosnih baterij in akumulatorjev so v skladu z Uredbo: Ur.l. RS, št. 32/2006 dolžni prijaviti svojo dejavnost Finančni upravi Republike Slovenije in plačevati okoljsko dajatev, ne glede na to, ali dajejo v promet prenosne baterije in akumulatorje vgrajene v električno in elektronsko opremo ali samostojno.

Dopolnitev uredbe je objavljena v uradnih listih Republike Slovenije: Ur.l. RS, št. 65/2006 in Ur.l. RS, št. 78/2008.