SPLOŠNI POGOJI RAVNANJA Z ODPADNO ELEKTRIČNO IN ELEKTRONSKO OPREMO

 

I. Področje veljavnosti

1. člen

Naslednji splošni pogoji veljajo za odpadno električno in elektronsko opremo, ki jo podjetje TRIGANA, razvojni inženiring, d.o.o. (v nadaljevanju: TRIGANA ali nosilec skupnega načrta) prevzema pri distributerjih, končnih uporabnikih, končnih uporabnikih brez predhodnega dobavitelja in izvajalcih javne službe. Pravno podlago za prevzemanje odpadne električne in elektronske opreme predstavlja «Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo« (Ur.l. RS, št. 107/2006 in Ur.l. RS, št. 100/2010; v nadaljevanju: Uredba).

2. člen

V primeru, da Uredba natančno ne navaja načina, postopka in pogojev prevzemanja odpadne električne in elektronske opreme, se uporabljajo ti splošni pogoji.

3. člen

V primeru, da pogodba med stranko in podjetjem TRIGANA pogoje prevzemanja odpadne električne in elektronske opreme ureja drugače kot je urejeno s temi splošnimi pogoji, veljajo določila pogodbe. Za veljavnost sprememb pogodbe in dodatnih dogovorov se zahteva pisna sklenitev aneksa. Če so posamezna določila teh splošnih pogojev ali sklenjenih pogodb nična oziroma neveljavna, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb splošnih pogojev in pogodbe. V tem primeru bosta pogodbeni stranki sklenili dogovor, ki bo, kolikor se le da, blizu dopustnemu namenu, ki sta ga zasledovali z neveljavno določbo.

 4. člen

V nadaljnjem tekstu splošnih pogojev se za električno in elektronsko opremo uporablja izraz oprema ali okrajšava EEO, za odpadno električno in elektronsko opremo pa odpadna oprema ali OEEO. Za opremo iz gospodinjstev se uporablja okrajšava (g) EEO ali (g) OEEO, v kolikor pa se navaja ravnanje z opremo, ki ni oprema iz gospodinstev, se uporablja okrajšava (ng) EEO ali (ng) OEEO.

5. člen

Izraz imetnik odpadka se v teh splošnih pogojih uporablja za vse pravne osebe, ki oddajajo OEEO nosilcu skupnega načrta TRIGANA: distributerje, končne uporabnike, končne uporabnike brez predhodnega dobavitelja in izvajalce javne službe.

 

 II. Proizvajalec

6. člen

Proizvajalec je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ne glede na način prodaje, vključno s prodajo po svetovnem spletu, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo potrošnikov:

–   proizvaja in prodaja opremo pod svojo blagovno znamko,
–   prodaja opremo pod svojo blagovno znamko, ki jo je proizvedel drug dobavitelj, pri čemer pa se tak prodajalec ne šteje za proizvajalca, če je na opremi blagovna znamka izvornega proizvajalca v skladu s prvo alinejo, ali
–   zaradi izvajanja svoje dejavnosti uvaža ali izvaža opremo v Republiko Slovenijo ali iz nje.

Med proizvajalce spada tudi pridobitelj, ki zaradi namena trgovanja z opremo pridobiva opremo v drugi državi članici EU in jo vnaša v Republiko Slovenijo.

7. člen

Končni uporabniki brez predhodnega dobavitelja, ki izpolnjujejo obveznosti v okviru skupnega načrta TRIGANA po obveznostih in dolžnostih spadajo med proizvajalce. Vsa navajanja in določila v teh splošnih pogojih, ki se nanašajo na proizvajalce veljajo tudi za končne uporabnike brez predhodnega dobavitelja.

8. člen

Stroški, ki jih TRIGANA zaračunava proizvajalcem, zajemajo pavšalne stroške izvajanja sledečih storitev:

–   pripravo in predložitev skupnega načrta ravnanja z odpadno opremo pristojnemu ministrstvu, v skladu z zahtevami iz Uredbe ter vpis skupnega načrta v evidence, ki jih vodi pristojno ministrstvo,
–   pripravo in prijavljanje sprememb skupnega načrta,
–   pripravo in izvajanje zbiranja odpadne opreme na prodajnih mestih distributerjev, v zbirnih centrih izvajalcev javne službe in pri končnih uporabnikih. Zbiranje odpadne opreme v zbirnih centrih izvajalcev javne službe se izvaja samo za (g) OEEO,
–   zagotavljanje ponovne uporabe, obdelave, predelave in odstranjevanja zbrane odpadne opreme, z upoštevanjem prednostnega reda ravnanja z OEEO,
–   vodenje evidenc evidenčnih listov o zbrani, ponovno uporabljeni, obdelani, predelani in odstranjeni OEEO,
–   sklepanje pogodb s podjetji, ki zagotavljajo ponovno uporabo,
–   sklepanje pogodb z zbiralci, upravljavci centrov za obdelavo in izvajalci nadaljnje predelave ali odstranjevanja odpadne opreme, ki posedujejo ustrezna okoljevarstvena dovoljenja, v skladu z zahtevami pristojnega ministrstva,
–   sklepanje pogodb z izvajalci javne službe o začasnem skladiščenju in oddajanju odpadne opreme,
–   pripravo in izvajanje informacijskih kampanj za obveščanje javnosti, zlasti končnih uporabnikov in distributerjev o namenu in ciljih zbiranja odpadne opreme, pravilnem ravnanju z njo, možnostih njenega brezplačnega oddajanja ter o prednostih njene ponovne uporabe in recikliranja,
–   pripravo in predložitev skupnega letnega poročila o ravnanju z odpadno opremo pristojnemu ministrstvu,
–   svetovanje in pomoč pri postopku vpisa v evidenco proizvajalcev in pridobiteljev električne in elektronske opreme, ki jo vodi pristojno ministrstvo ter pri pridobitvi odločbe o vpisu (velja samo za proizvajalce ali pridobitelje, v kolikor le ti v evidenco še niso vpisani). Storitev ne vključuje morebitnih stroškov upravnih taks in drugih dajatev.

 

III. Končni uporabnik

9. člen

Fizične osebe in gospodinjstva ne smejo prepuščati (g) OEEO izvajalcem javne službe kot mešani komunalni odpadek. Prepuščati jo morajo na prodajnih mestih distributerjev ali v zbirnih centrih izvajalcev občinske javne službe kot ločeno zbrano frakcijo komunalnih odpadkov.

Pogodbeni zbiralci nosilca skupnega načrta TRIGANA ne zagotavljajo prevzemanja odpadne opreme neposredno od fizičnih oseb in gospodinjstev.

10. člen

Končni uporabniki, ki so pravne osebe morajo odpadno opremo hraniti ločeno od drugih odpadkov. (g) OEEO morajo:

–   prepuščati distributerjem ali v zbirnih centrih izvajalcev javne službe kot ločeno zbrano frakcijo komunalnih odpadkov,
–   oddajati pogodbenemu zbiralcu nosilca skupnega načrta TRIGANA. Zbiralec lahko prevzame (g) OEEO pri imetniku odpadka ali pa jo imetnik sam dostavi v zbiralnico, katero obratovanje zagotavlja zbiralec ali drug pogodbeni partner nosilca skupnega načrta.

(ng) OEEO morajo:

–   oddajati pogodbenemu zbiralcu nosilca skupnega načrta TRIGANA. Zbiralec lahko prevzame (ng) OEEO pri imetniku odpadka ali pa jo imetnik sam dostavi v zbiralnico, katero obratovanje zagotavlja zbiralec ali drug pogodbeni partner nosilca skupnega načrta.

Končni uporabniki morajo oddajati odpadno opremo zbiralcu brezplačno, brez zahteve za plačilo zaradi morebitnih vrednosti materialov v njej.

11. člen

Končni uporabniki morajo odpadno opremo pred prepuščanjem distributerju, izvajalcu javne službe ali pred oddajo zbiralcu, hraniti ločeno, tako, da se ne meša z drugimi odpadki, da se ne zmečka, zdrobi ali drugače uniči ali onesnaži z nevarnimi ali drugimi snovmi, tako, da njena ponovna uporaba ali predelava ni onemogočena oziroma je izvedljiva le ob nesorazmerno visokih stroških.

V primeru, da je (g) OEEO poškodovana tako, da zaradi nevarnih snovi v njen ogroža okolje in zdravje ljudi, in ki je brez pomembnih sestavnih delov ali je onesnažena z drugimi odpadki, jo morajo končni uporabniki prepustiti izključno izvajalcu javne službe.

 

IV. Distributer EEO

12. člen

Distributer je ob dobavi (g) EEO dolžan brezplačno prevzemati (g) OEEO od končnih uporabnikov, ki mu jo želijo prepustiti, če je ta po namenu uporabe in razvrstitvi v razrede opreme, ki jih določa Uredba, enaka dobavljeni (g) EEO, število kosov (g) OEEO pa enako številu kosov dobavljene opreme. V kolikor nista izpolnjena navedena pogoja oziroma v primeru, da je (g) OEEO razstavljena ali poškodovana tako, da je ni mogoče prenašati ali prevažati enako kakor novo opremo ali ogroža zdravje ljudi, ima distributer pravico zavrniti prevzem.

13. člen

Distributer (ng) EEO mora na zahtevo končnega uporabnika ob dobavi brezplačno prevzeti (ng) OEEO, če je ta po namenu uporabe in razvrstitivi v razrede opreme, ki jih določa Uredba, enaka dobavljeni (ng) EEO, število kosov (ng) pa enako številu kosov dobavljene opreme. Za tako prevzeto (ng) OEEO mora na svoje stroške zagotoviti nadaljnje ravnanje, razen če je bilo pred dobavo opreme s končnim uporabnikom ali nosilcem skupnega načrta TRIGANA dogovorjeno drugače. Distributer lahko zavrne prevzem (ng) OEEO v primeru, če masa (ng) OEEO za več kakor dvakrat presega maso dobavljene opreme ter v primeru, da je (ng) OEEO razstavljena ali poškodovana tako, da je ni mogoče prenašati ali prevažati enako kakor novo opremo ali ogroža zdravje ljudi.

14. člen

Distributer mora urediti zbirno mesto za ločeno zbiranje in začasno skladiščenje OEEO ter na svoje stroške zagotoviti potrebna sredstva in opremo. Distributer lahko odpadno opremo odda zbiralcu na lokaciji prodajnega mesta ali centralnega skladišča, ali pa jo sam dostavi v zbiralnico, ki jo upravlja zbiralec ali drug pogodbeni partner nosilca skupnega načrta.

 15. člen

Distributer mora oddajati odpadno opremo pogodbenemu zbiralcu, ki ga določi TRIGANA, in sicer brez zahteve za plačilo zaradi morebitnih vrednosti materialov v njej.

16. člen

Zbiralec bo distributerju za vsako pošiljko odpadne opreme, ki jo bo ne glede na način oddaje oddal distributer, izstavil elektronski evidenčni list v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. Na podlagi pregleda podatkov iz evidenčnih listov se ugotavljajo obveznosti distributerja, zato jih je dolžan hraniti in predložiti ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju na njegovo zahtevo.

 

V. Izvajalec javne službe

17. člen

Izvajalec javne službe mora omogočiti končnim uporabnikom brezplačno prepuščanje (g) OEEO v zbirnih centrih ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov.

18. člen

Izvajalec javne službe mora na lastne stroške postaviti in vzdrževati opremo za prevzem in začasno skladiščenje (g) OEEO in sicer v obsegu, navedenem v predpisu, ki ureja ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.

19. člen

Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da je (g) OEEO pred oddajo pogodbenemu zbiralcu nosilca skupnega načrta TRIGANA razvrščena na posamezne zbirno predelovalne skupine (v nadaljnjem tekstu: ZPS), navedene v 42. členu teh splošnih pogojev.

 20. člen

Pogodbeni zbiralci bodo po navodilu nosilca skupnega načrta TRIGANA prevzemali (g) OEEO od izvajalca javne službe tiste razrede (g) OEEO, ki so razvrščeni v isti razred ali podrazred (g) EEO oziroma v isti tip proizvodov, kakor je razred opreme oziroma vrsta proizvodov, ki jih dajejo v promet proizvajalci, ki so pristopili k izvajanju skupnega načrta TRIGANA.

Količina (g) OEEO, ki bo v posameznem obdobju prevzeta od izvajalca javne službe za nosilca skupnega načrta TRIGANA, bo enaka zmnožku količine (g) OEEO, ki jo bo v tem obdobju zbral izvajalec javne službe, z deležem opreme, ki so jo v preteklem letu dali v promet vsi proizvajalci, ki v tekočem letu izvajajo svoje obveznosti v okviru skupnega načrta TRIGANA.

 21. člen

Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da se (g) OEEO, ki jo odda zbiralcu ne meša z drugimi odpadki, da ni zmečkana, zdrobljena ali drugače uničena ali onesnažena z nevarnimi ali drugimi snovmi, tako, da njena ponovna uporaba ni onemogočena ali je izvedljiva le ob nesorazmerno visokih stroških.

22. člen

Izvajalec javne službe mora zbrano oddano (g) OEEO oddati zbiralcu, ki ga določi nosilec skupnega načrta TRIGANA brez zahteve za plačilo stroškov, ki jih je imel zaradi prevzemanja od končnih uporabnikov ali začasnega skladiščenja, in brez zahteve za plačilo morebitne vrednosti sestavnih delov, materialov ali snovi v (g) odpadni opremi, ki se lahko ponovno uporabijo ali reciklirajo.

23. člen

Obseg nadstandardnih storitev izvajalca javne službe, ki presegajo obseg storitev iz predpisa, ki ureja ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in višino povračila stroškov zanje, bosta sporazumno medsebojno dogovorila izvajalec javne službe in pogodbeni zbiralec nosilca skupnega načrta TRIGANA; v primeru, da višina stroškov za opravljanje nadstandardnih storitev ne bi bila določena s strani pristojnega ministrstva.

 24. člen

V primeru, da obstaja medsebojni interes nosilca skupnega načrta in izvajalca javne službe, da slednji opravlja tudi storitve prevoza (g) OEEO iz zbirnega centra do centra za obdelavo odpadne opreme, bosta v zvezi s tem sklenila aneks k pogodbi ali ločen pisni dogovor.

 

VI. Zbiralec

25. člen

Pogodbeni zbiralci, ki zbirajo odpadno električno in elektronsko opremo za nosilca skupnega načrta TRIGANA posedujejo vsa ustrezna okoljevarstvena dovoljenja za opravljanje dejavnosti. Prevzemanje in zbiranje OEEO opravljajo v skladu s skupnim načrtom TRIGANA.

26. člen

Pogodbeni zbiralci prevzemajo OEEO od končnih uporabnikov, distributerjev in izvajalcev javne službe samo in izključno po naročilu nosilca skupnega načrta TRIGANA.

27. člen

Med obveznosti zbiralcev poleg prevzemanja OEEO spada tudi nakladanje, tehtanje in izdajanje elektronskih evidenčnih listov. Opremo in transportna sredstva za prevoz odpadne električne in elektronske opreme zagotovijo zbiralci.

 28. člen

Pogodbeni zbiralci upravljajo z zbiralnicami, ki so namenjene oddajanju odpadne opreme s strani končnih uporabnikov in distributerjev. Aktualni seznam zbiralnic in ostale informacije v zvezi z oddajanjem odpadne opreme v zbiralnicah je objavljen na spletni strani www.trigana.si.

29. člen

Reklamacije, povezane z delom pogodbenih zbiralcev, imetniki odpadne električne in elektronske opreme naslovijo na nosilca skupnega načrta TRIGANA, ki je pristojen za njihovo reševanje. Reklamacije morajo biti podane v roku osmih (8) delovnih dni od nastanka in sicer na elektronski naslov: elektro@trigana.si. Kasneje podane reklamacije ne bodo upoštevane.

30. člen

Nosilec skupnega načrta v nobenem primeru ne odgovarja za izvedbo delovnih nalog, opravljenih s strani pogodbenih zbiralcev, niti za morebitno škodo, ki bi jo zbiralci pri opravljanju delovnih nalog povzročili imetnikom OEEO ali tretjim osebam. Imetniki odpadne opreme in tretje osebe so dolžne v primeru škode povzročene s strani pogodbenih zbiralcev terjati povračilo škode neposredno od njih.

 

VII. Nosilec skupnega načrta

31. člen

TRIGANA je vpisana v evidenco načrtov in skupnih načrtov ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo, ki jih na spletnih straneh vodi pristojno ministrstvo (zap. št. 4; datum vpisa v evidenco: 14.03.2014). TRIGANA za proizvajalce, katere zastopa in s katerimi ima sklenjeno pogodbo o izvajanju obveznosti ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo, opravlja storitve navedene v osmem (8) členu teh splošnih pogojev.

 32. člen

TRIGANA zagotavlja zbiranje, ponovno uporabo, obdelavo, predelavo in odstranjevanje za količino (g) OEEO v okviru predpisanega obsega in sicer v skladu s svojim tržnim deležem, ki predstavlja skupni tržni delež vseh proizvajalcev, ki so pristopili k izvajanju skupnega načrta TRIGANA, glede na količino (g) EEO, ki jo dajejo v promet v Republiki Sloveniji.

Tržni delež se izračunava letno, na podlagi razmerja med količino (g) EEO, ki so jo v tekočem letu dali v promet v Republiki Sloveniji vsi proizvajalci, vključeni v skupni načrt TRIGANA in celotno količino (g) EEO, dano v promet v Republiki Sloveniji. Tržni delež se izračunava za vsak razred in podrazred (g) EEO posebej.

 33. člen

TRIGANA si pridružuje pravico, da v tekočem koledarskem letu preneha s prevzemanjem (g) OEEO od imetnikov odpadka v primeru, da so obveznosti za proizvajalce, ki jih zastopa, v zvezi s stopnjo zbiranja (g) OEEO iz 32. člena teh splošnih pogojev, za tekoče koledarsko leto že izpolnjene.

34. člen

TRIGANA zagotavlja zbiranje, obdelavo, predelavo in odstranjevanje (ng) OEEO samo od končnih uporabnikov in distributerjev, katerim (ng) EEO dobavljajo proizvajalci, vključeni v skupni načrt TRIGANA. Prevzemanje in nadaljnje ravnanje z (ng) OEEO od drugih imetnikov odpadka se izvede proti doplačilu, na podlagi ločeno sklenjenega dogovora.

 35. člen

TRIGANA od končnih uporabnikov in distributerjev, ki jim (ng) EEO dobavlja proizvajalec s katerim ima TRIGANA sklenjeno pogodbo, brezplačno prevzema in zagotovlja nadaljnje ravnanje do maksimalno 33% količine (glede na težo; znotraj istega razreda in podrazreda opreme), ki je bila dana v promet v Republiki Sloveniji s strani istega proizvajalca v tekočem koledarskem letu.

Prevzem količin (ng) OEEO od končnih uporabnikov in distributerjev, ki presegajo stopnjo zbiranja iz prvega odstavka tega člena, se izvede proti doplačilu, na podlagi ločeno sklenjenega dogovora.

 36. člen

Ravnanje z odpadno opremo, prevzeto v skladu s temi splošnimi pogoji je za imetnike odpadka brezplačno. Pogoj pri tem je doseganje minimalnih količin, ki pogojujejo brezplačen prevzem in morebitne nadstandardne storitve, navedene v X. poglavju teh splošnih pogojev.

Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena TRIGANA ne zagotovlja brezplačnega ravnanja z odpadno opremo, ki:

–   se uvršča v 8. razred (medicinska oprema),
–   se uvršča med stara bremena odpadne opreme in je bila dana v promet v Republiki Sloveniji pred 01.05.2005. Navedeno velja za količino (ng) OEEO, večjo od 1.000,00 kg. V primeru dvoma o tem ali (ng) OEEO ne sodi med stara bremena, je dokazno breme na strani imetnika odpadka.

37. člen

TRIGANA zagotavlja zbiranje odpadne opreme na celotnem območju Republike Slovenije.

 38. člen

TRIGANA v sodelovanju z upravljavci centrov za obdelavo in drugimi poslovnimi partnerji prednostno zagotavlja ponovno uporabo zbrane OEEO, pred njeno obdelavo, recikliranjem, predelavo in odstranjevanjem.

 39. člen

TRIGANA zagotavlja obdelavo, recikliranje, predelavo in odstranjevanje zbrane odpadne opreme samo pri podjetjih, ki posedujejo ustrezna okoljevarstvena dovoljenja. Pri predelavi odpadne opreme so doseženi minimalno sledeči deleži:

–   za odpadno opremo, razvrščeno v 1. in 10. razred opreme, najmanj: 80% predelavo, izračunano glede na povprečno maso naprav, in 75% ponovno uporabo in recikliranje sestavnih delov, materialov in snovi odpadne opreme, izračunane glede na povprečno maso naprav,
–   za odpadno opremo, razvrščeno v 3. in 4. razred opreme, najmanj: 75% predelavo, izračunano glede na povprečno maso naprav, in 65% ponovno uporabo in recikliranje sestavnih delov, materialov in snovi odpadne opreme, izračunane glede na povprečno maso naprav,
–   za odpadno opremo, razvrščeno v 2., 5., 6., 7., in 9. razred opreme, najmanj: 70% predelavo, izračunano glede na povprečno maso naprav, in 50% ponovno uporabo in recikliranje sestavnih delov, materialov in snovi odpadne opreme, izračunane glede na povprečno maso naprav, ter
–   za odpadno opremo iz podrazreda 5a najmanj 50% ponovno uporabo in recikliranje sestavnih delov, materialov in snovi, glede na maso naprav oziroma proizvodov.

 

VIII. Registracija zbirno prevzemnega mesta in način oddaje OEEO

 40. člen

Imetnik odpadka mora zbirno prevzemno mesto odpadne opreme predhodno registrirati. Registracijo opravi z izpolnitvijo in oddajo obrazca «Zahtevek za registracijo prevzemnega mesta OEEO«, ki je dostopen na spletni strani www.trigana.si. Obrazec mora biti poslan nosilcu skupnega načrta TRIGANA na elektronski naslov: elektro@trigana.si.

Po uspešno opravljeni registraciji imetnik odpadka najkasneje v treh (3) delovnih dneh prejme potrditveno elektronsko sporočilo, ki vsebuje uporabniško ime in geslo za dostop do aplikacije, namenjene naročanju odvozov in najavi oddaje OEEO v zbiralnice, ki jih upravljajo zbiralci ali drugi pogodbeni partnerji nosilca skupnega načrta TRIGANA.

 41. člen

Naročanje odvozov in najava oddaje OEEO v zbiralnicah poteka izključno z uporabo spletne aplikacije, ki je dostopna na spletni strani www.trigana.si. Po obdelavi naročila odvoza oziroma najave oddaje v zbiralnici, imetnik odpadka prejme potrditveno elektronsko sporočilo.

Pri prevzemu OEEO na lokaciji imetnika odpadka se naročilo posreduje zbiralcu, ki imetnika odpadka obvesti o datumu in uri prevzema. Rok, v katerem pogodbeni zbiralec prevzame OEEO je deset (10) delovnih dni od dneva oddaje naročila s strani imetnika odpadka. Oddajo odpadka v zbiralnici mora imetnik odpadka najaviti najmanj tri (3) delovne dni pred predvideno dostavo.

42. člen

Odpadna (g) EEO se od imetnikov odpadka prevzema po sledečih ZPS:

ZPS Opis zbirno predelovalne skupine Razred opreme Klas. št. odpadka

1.

VGA Veliki gospodinjski in drugi aparati 1, 10 20 01 36

2.

HZA Naprave za hlajenje in zamrzovanje Podrazred 1a 20 01 23*

3.

EKRANI TV aparati in monitorji 3, 4, 9 20 01 35*

4.

MGA Mali električni in elektronski aparati 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 20 01 36

5.

SIJALKE Fluorescentna svetila Podrazred 5a 20 01 21*

Klasifikacijske številke, ki ob oddaji označujejo vrsto (g) OEEO so navedene v petem stolpcu tabele.

 43. člen

Odpadna (ng) EEO se od končnih uporabnikov in distributerjev prevzema po sledečih ZPS:

ZPS Opis Razred opreme Klas. št. odpadka

1.

VGA Veliki gospodinjski in drugi aparati, avtomati 1, 10 16 02 14

2.

HZA Naprave za hlajenje in zamrzovanje Podrazred 1a 16 02 11*

3.

EKRANI TV aparati in monitorji 3, 4, 9 16 02 13*

4.

MGA Mali električni in elektronski aparati 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 16 02 14

Klasifikacijske številke, ki ob oddaji označujejo vrsto (ng) OEEO so navedene v petem stolpcu tabele.

 44. člen

V primeru, da imetnik odpadka ob enkratni oddaji odda več različnih ZPS OEEO, se za vsako ZPS izstavi ločen evidenčni list. Imetnik odpadka bo evidenčni list o prevzemu OEEO prejel najkasneje v roku tridesetih (30) dni od dneva prevzema, v kolikor prevzeta OEEO spada med nenevarne odpadke, oziroma najkasneje v roku 24 ur ali naslednji delovni dan po prevzemu odpadka, v primeru, da je prevzeta OEEO nevarni odpadek (klasifikacijska številka je označena z zvezdico*).

 45. člen

Imetnik odpadka mora nosilcu skupnega načrta TRIGANA pred prvo oddajo OEEO posredovati enkratno pisno poblastilo, v katerem pooblašča pogodbenega zbiralca, da v njegovem imenu opravi izdajo, izpolnjevanje in podpisovanje evidenčnih listov ter podatke o odpadki posreduje v informacijski sistem IS odpadki. Če ima imetnik odpadka lasten dostop do sistema IS odpadki, pooblastilo ni potrebno.

46. člen

TRIGANA si pridružuje pravico, da iz poslovnih razlogov zavrne registracijo posameznega imetnika odpadka, kot tudi prevzemanje OEEO pri njem. Slednje velja tudi za že registrirane imetnike odpadka.

 

IX. Obveznosti imetnika OEEO in sankcije zaradi neupoštevanja pravil pri oddaji

 47. člen

Odpadna električna in elektronska oprema mora biti zbrana ločeno in se ne sme mešati z ostalimi vrstami odpadkov. V kolikor imetnik odpadka tega ne zagotovi, si TRIGANA po prejetju reklamacije s strani zbiralca pridružuje pravico imetniku odpadka zaračunati stroške izsortiranja in odstranjevanja nečistoč po ceni 2,00 €/kg izsortiranih nečistoč. Strošek ne vsebuje zakonsko predpisanega DDV.

48. člen

Odpadna električna in elektronska oprema ne sme biti zmečkana, zdrobljena ali kako drugače uničena ali onesnažena z nevarnimi ali drugimi snovmi, tako, da njena ponovna uporaba ali predelava ni onemogočena oziroma je izvedljiva le ob nesorazmerno visokih stroških.

Odpadna oprema mora biti celovita, kar pomeni, da je v enem kosu in iz posameznih komponent niso odstranjeni njeni posamezni sestavni deli ali komponente, kot so na primer: pogonski motorji, regulatorji, kondenzatorji, kabli, barvne kovine, kompresorji, itd.

V primeru, da odpadna oprema ne bo dosegala vsaj minimalnih pogojev za prevzem, opisanih s standardi prvega in drugega odstavka tega člena, oziroma bo njena predelava izvedljiva le ob nesorazmerno visokih stroških ima zbiralec pravico zavrniti prevzem odpadne opreme pri imetniku odpadka. TRIGANA si po prejetju reklamacije s strani zbiralca pridružuje pravico imetniku odpadka zaračunati strošek neizvedenega prevzema v dvakratni višini opravljene kilometrine, med prevzemnim mestom odpadne opreme in centrom za predhodno skladiščenje in obdelavo, ki ga upravlja zbiralec ali drug poslovni partner nosilca skupnega načrta. Višina kilometrina znaša 1,50 €/prevožen kilometer. Strošek ne vsebuje zakonsko predpisanega DDV.

Dokazno gradivo v obliki fotografij odpadne opreme, ki morajo dokazovati upravičenost reklamacije, je na strani zbiralca in nosilca skupnega načrta TRIGANA.

49. člen

V primeru, da imetnik odpadka naroči odvoz odpadne opreme, ki pa se ne izvede po njegovi krivdi, si TRIGANA po prejetju obvestila s strani zbiralca pridružuje pravico zaračunati imetniku odpadka strošek neizvedenega prevzema v dvakratni višini opravljene kilometrine, med prevzemnim mestom odpadne opreme in centrom za predhodno skladiščenje in obdelavo, ki ga upravlja pogodbeni zbiralec ali drug poslovni partner nosilca skupnega načrta. Višina kilometrine znaša 1,50 €/prevožen kilometer. Strošek ne vsebuje zakonsko predpisanega DDV.

 

X. Pogoji za brezplačen prevzem OEEO pri končnih uporabnikih in distributerjih ter nadstandardne storitve

 50. člen

Prevzem odpadne (g) in (ng) EEO je za končne uporabnike in distributerje brezplačen, pri minimalni količini 500,00 kg oddane (g) ali (ng) OEEO.

51. člen

Če končni uporabnik ali distributer ne dosega minimalne količine navedene v 50. členu teh splošnih pogojev, kljub temu pa naroči odvoz odpadne opreme, se to smatra kot nadstandardna storitev. V tem primeru mu bo TRIGANA za vsak opravljen odvoz izstavila račun za nadstandardno storitev odvoza odpadne opreme v višini opravljene kilometrine med prevzemnim mestom odpadne opreme in centrom za predhodno skladiščenje in obdelavo, ki ga upravlja zbiralec. Strošek kilometrine znaša 1,50 €/prevožen kilometer. Strošek ne vsebuje zakonsko predpisanega DDV.

TRIGANA bo za nadstandarno storitev izstavila račun končnemu uporabniku oziroma distributerju v roku osmih (8) delovnih dni od dneva opravljenega odvoza. Rok plačila je 30 dni od dneva izstavitve računa.

 52. člen

Odpadna oprema, uvrščena v ZPS EKRANI in MGA, mora biti pred oddajo zbiralcu zložena na palete ter ovita z ovojno folijo. Odpadna oprema, ki je uvrščena v ZPS SIJALKE, mora biti zložena v namenske zabojnike, sodove ali v ograjene palete. Za pripravo odpadne opreme pred oddajo zbiralcu je odgovoren končni uporabnik oziroma distributer.

Kraj prevzema odpadne opreme mora biti dostopen z nakladalnim vozilom ali kombijem.

Iznos odpadne opreme iz poslovnih prostorov se smatra kot nadstandardna storitev, ki jo v skladu v skladu s predhodnim dogovorom plača končni uporabnik ali distributer. Le ta je dolžan nosilca skupnega načrta o tem predhodno obvestiti – sočasno z naročanjem odvoza.

53. člen

Oddaja odpadne opreme v zbirnicah ali centrih za predhodno skladiščenje in obdelavo, ki jih upravljajo zbiralci ali drugi pogodbeni partnerji nosilca skupnega načrta TRIGANA, je za končne uporabnike in distributerje, ne glede na oddano količino, brezplačna in se ne smatra kot nadstandardna storitev.

 54. člen

Končni uporabniki lahko odpadno (g) EEO ne glede na njeno količino, pod pogoji iz 12., 13. in 17. člena teh splošnih pogojev, brezplačno prepuščajo distributerjem ali izvajalcem javne službe, odpadno (ng) EEO pa distributerjem ob dobavi nove EEO.

 

XI. Pogoji za brezplačen prevzem (g) OEEO pri izvajalcih javne službe ter nadstandardne storitve

 55. člen

Nosilec skupnega načrta TRIGANA prevzema ločeno zbrane frakcije odpadne (g) EEO od izvajalcev javne službe brezplačno ob pogojih, da je (g) OEEO pred oddajo razvrščena na posamezne ZPS ter da je znotraj posameznih ZPS dosežena minimalna količina, ki je pogoj za brezplačen odvoz. Minimalna količina je sledeča:

ZPS

Minimalna količina (neto/prevzem)

Zbirno transportne enote

1.

VGA

4.000 kg

30 m3 – 35 m3 zabojniki,
brez zabojnika (zloženo na betonski podlagi).

2.

HZA

4.000 kg

30 m3 – 35 m3 zabojniki,
brez zabojnika (zloženo na betonski podlagi).

3.

EKRANI

1.500 kg

7 m3 – 35 m3 zabojniki,
0,77 m3 gitter box oz. box palete,
0,88 m3 EURO palete, ovite z ovojno folijo.

4.

MGA

1.500 kg

7 m3 – 35 m3 zabojniki,
0,77 m3 gitter box ali box palete,
0,88 m3 EURO palete, ovite z ovojno folijo.

5.

SIJALKE

500 kg

0,7 m3 – 1,79 m3 namenske palete,
0,77 m3 box palete,
120 – 200 l namenski sodovi.

IJS ima možnost istočasne oddaje odpadne opreme iz 3., 4. in 5. zbirno predelovalne skupine, pri čemer mora biti minimalna skupna količina vsaj 1.500 kg.

56. člen

Posamezne zbirno predelovalne skupine odpadne opreme morajo biti pred oddajo zbiralcu razvrščene v zbirno transportnih enotah, ki so navedene v tabeli petinpetdesetega (55) člena teh splošnih pogojev.

 

XII. Objava podatkov o zbirno prevzemnih mestih OEEO

 57. člen

TRIGANA si pridružuje pravico, da z namenom obveščanja končnih uporabnikov na spletni strani, v promocijskem gradivu ali na kakršen koli drug način objavi seznam distributerjev in izvajalcev javne službe, kjer imajo končni uporabniki možnost brezplačnega prepuščanja (g) OEEO, pod pogoji, ki izhajajo iz teh splošnih pogojev in Uredbe. Skupaj z navedbo naslovov zbirno prevzemnih mest ima TRIGANA pravico tudi do objave logotipa distributerja in izvajalca javne službe ter podatkov o obratovalnem času, v katerem imajo  končnih uporabniki možnost brezplačnega prepuščanja (g) OEEO.

 

XIII. Pravno obvestilo in politika zasebnosti

 58. člen

Spletna stran www.trigana.si in vsi podatki na njej, teksti, informacije, grafični in video elementi na spletni strani so zaščiteni z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah in jih ni dovoljeno reproducirati ali uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja. Blagovna znamka TRIGANA in logotip sta v lasti podjetja TRIGANA, razvojni inženiring, d.o.o..

 

XIV. Spremembe splošnih pogojev

59. člen

TRIGANA lahko v primeru sprememb predpisov iz področja varstva okolja, varstva podatkov, drugih področij in v primeru sprememb lastne poslovne politike enostransko spreminja in/ali dopolnjuje te splošne pogoje, o čemer bo vsakič pisno seznanila imetnike odpadne električne in elektronske opreme, ki le te oddajajo nosilcu skupnega načrta TRIGANA na primeren način, kamor šteje zlasti obveščanje preko spletne strani www.trigana.si.

 60. člen

Imetnik odpadne električne in elektronske opreme, ki le to oddaja nosilcu skupnega načrta TRIGANA ter ki se s spremembami in/ali dopolnitvami teh splošnih pogojev ne strinja, mora v roku osmih dni (8) od prejema obvestila o spremembi in/ali dopolnitvi splošnih pogojev izrecno pisno preklicati svojo registracijo, sicer se po izteku tega roka šteje in nasproten dokaz ni dopusten, da imetnik odpadne električne in elektronske opreme spremembe in/ali dopolnitve splošnih pogojev sprejema ter veljajo in se uporabljajo tudi zanj. Preklic registracije se naredi tako, da uporabnik z izjavo poslano po elektronski pošti na naslov elektro@trigana.si sporoči preklic.

61. člen

Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.trigana.si, prav tako pa so dostopni na sedežu podjetja TRIGANA, s čimer se šteje, da je imetnik odpadne električne in elektronske opreme v celoti z njimi seznanjen.

 

XV. Uporaba prava in reševanje sporov

 62. člen

Za razlago teh splošnih pogojev se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Podjetje TRIGANA in imetnik odpadne električne in elektronske opreme se zavežeta vse spore reševati na miren način, v primeru izčrpanja vseh izvensodnih poti za dosego sporazuma, pa je za reševanje spora pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

 63. člen

Ti splošni pogoji so avtorsko delo podjetja TRIGANA, razvojni inženiring, d.o.o. ter predmet avtorske zaščite. Prepovedana je vsakršna zloraba, uporaba, kopiranje, reprodukcija, ali kakršnokoli druga uporaba/zloraba predmetnih splošnih pogojev za komercialne ali nekomercialne namene. Za kršitev avtorskih pravic ima podjetje TRIGANA, razvojni inženiring, d.o.o. pravico uveljavljati vse pravice zaščite avtorskega dela pod civilno in kazensko odgovornostjo. Kršitev avtorskih pravic predstavlja kaznivo dejanje po 147. in 148. členu KZ-1 in odškodninsko odgovornost najmanj v višini običajnega avtorskega honorarja povišanega za 200% skladno s 168. členom ZASP. V kolikor je škoda višja od ugotovljenega zneska, se presežek lahko dodatno uveljavlja.

 

XVI. Veljavnost

 64. člen

Ti splošni pogoji veljajo od 1. februarja 2014 do spremembe.

 

V Ljubljani, 01.02.2014
TRIGANA, razvojni inženiring, d.o.o.