SPLOŠNI POGOJI RAVNANJA Z ODPADNIMI BATERIJAMI IN AKUMULATORJI

 

I. Področje veljavnosti

1. člen

Naslednji splošni pogoji veljajo za odpadne prenosne, industrijske in avtomobilske baterije in akumulatorje, ki jih podjetje TRIGANA, razvojni inženiring, d.o.o. (v nadaljevanju: TRIGANA ali nosilec skupnih načrtov) prevzema pri distributerjih, končnih uporabnikih, končnih uporabnikih brez predhodnega dobavitelja in izvajalcih javne službe. Pravno podlago za prevzemanje odpadnih baterij in akumulatorjev predstavlja «Uredba o ravnanju z odpadnimi baterijami in akumulatorji« (Ur.l. RS, št. 03/2010; v nadaljevanju: Uredba).

2. člen

V primeru, da Uredba natančno ne navaja načina, postopka in pogoje prevzemanja odpadnih baterij in akumulatorjev, se uporabljajo ti splošni pogoji.

3. člen

V primeru, da pogodba med stranko in podjetjem TRIGANA pogoje prevzemanja odpadnih baterij in akumulatorjev ureja drugače kot je urejeno s temi splošnimi pogoji, veljajo določila pogodbe. Za veljavnost sprememb pogodbe in dodatnih dogovorov se zahteva pisna sklenitev aneksa. Če so posamezna določila teh splošnih pogojev ali sklenjenih pogodb nična oziroma neveljavna, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb splošnih pogojev in pogodbe. V tem primeru bosta pogodbeni stranki sklenili dogovor, ki bo, kolikor se le da, blizu dopustnemu namenu, ki sta ga zasledovali z neveljavno določbo.

4. člen

V nadaljnjem tekstu splošnih pogojev se za prenosne baterije in akumulatorje uporablja okrajšava PBA, za industrijske baterije in akumulatorje IBA, za avtomobilske baterije in akumulatorje pa ABA. V kolikor se navaja ravnanje z vsemi vrstami baterij in akumulatorjev, se lahko uporablja tudi izraz BA.

5. člen

Izraz imetnik odpadka se v teh splošnih pogojih uporablja za vse pravne osebe, ki oddajajo odpadne BA nosilcu skupnih načrtov TRIGANA: distributerje, končne uporabnike, končne uporabnike brez predhodnega dobavitelja in izvajalce javne službe.

 

II. Proizvajalec

6. člen

Proizvajalec je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ne glede na uporabljeno metodo prodaje, vključno s prodajo preko svetovnega spleta, na ozemlju Republike Slovenije zaradi izvajanja svoje dejavnosti daje prvič v promet baterije ali akumulatorje, vključno s tistimi, ki so vgrajeni v naprave ali vozila. Za proizvajalca se šteje tudi pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki na ozemlju Republike Slovenije daje prvič v promet baterije ali akumulatorje, pridobljene v drugih državah članicah Evropske Unije, uvožene iz tretjih držav ali proizvedene na ozemlju Republike Slovenije, vključno s tistimi baterijami in akumulatorji, ki so vgrajeni v naprave ali vozila.

7. člen

Končni uporabniki brez predhodnega dobavitelja, ki izpolnjujejo obveznosti v okviru skupnih načrtov TRIGANA po obveznostih in dolžnostih spadajo med proizvajalce. Vsa navajanja in določila v teh splošnih pogojih, ki se nanašajo na proizvajalce veljajo tudi za končne uporabnike brez predhodnega dobavitelja.

8. člen

Stroški, ki jih TRIGANA zaračunava proizvajalcem, zajemajo pavšalne stroške izvajanja sledečih storitev:

– pripravo in predložitev skupnih načrtov ravnanja z odpadnimi BA pristojnemu ministrstvu, v skladu z zahtevami iz Uredbe ter vpis skupnih načrtov v evidence, ki jih vodi pristojno ministrstvo,
– pripravo in prijavljanje sprememb skupnih načrtov,
– pripravo in izvajanje zbiranja odpadnih BA na prodajnih mestih distributerjev, v zbirnih centrih izvajalcev javne službe in pri končnih uporabnikih (prvo in drugo velja samo za PBA),
– obdelavo in recikliranje zbranih odpadnih BA,
– vodenje evidenc evidenčnih listov o zbranih, obdelanih in recikliranih odpadnih BA,
– sklepanje pogodb z zbiralci odpadnih BA, ki izpolnjujejo vse pogoje za vpis v evidenco zbiralcev, ki jo na svojih spletnih straneh vodi pristojno ministrstvo,
– pripravo in izvajanje informacijskih kampanj za obveščanje javnosti, zlasti končnih uporabnikov,
– pripravo in predložitev skupnih letnih poročil o ravnanju z odpadnimi PBA, IBA in ABA pristojnemu ministrstvu,
– svetovanje pri vpisu v evidenco proizvajalcev in pridobiteljev električne in elektronske opreme v skladu s predpisom, ki ureja okoljsko dajatev zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme (velja samo za proizvajalce PBA, v kolikor le ti v evidenci še niso vpisani). Storitev ne vključuje morebitnih stroškov upravnih taks in drugih dajatev.
– svetovanje pri vpisu v evidenco proizvajalcev BA, ki jo vodi pristojno ministrstvo (v kolikor proizvajalec še ni vpisan). Storitev ne vključuje morebitnih stroškov upravnih taks in drugih dajatev.

 

III. Končni uporabnik

9. člen

Fizične osebe in gospodinjstva ne smejo prepuščati odpadnih PBA izvajalcem javne službe kot mešani komunalni odpadek. Hraniti jih morajo ločeno od drugih odpadkov in prepuščati distributerjem odpadnih PBA ali izvajalcem javne službe v zbirnih centrih ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov ali v premičnih zbiralnicah ločeno zbranih nevarnih frakcij komunalnih odpadkov. Pogodbeni zbiralci nosilca skupnih načrtov TRIGANA ne zagotavljajo prevzemanja odpadnih PBA neposredno od fizičnih oseb in gospodinjstev.

10. člen

Končni uporabniki, ki so pravne osebe morajo odpadne PBA, IBA in ABA hraniti ločeno od drugih odpadkov. Odpadne PBA morajo:

– prepuščati distributerjem (z izjemo primera, da se pravna oseba ali samostojni podjetnik ukvarja z izvajanjem gospodarske dejavnosti: proizvodnje, popravljanja in vzdrževanja naprav, v katere so vgrajene PBA, ali predelave odpadnih naprav, v katere so vgrajene PBA, vključno s predelavo odpadnih naprav v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo),
– prepuščati izvajalcem javne službe v zbirnih centrih ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov ali v premičnih zbiralnicah ločeno zbranih nevarnih frakcij komunalnih odpadkov (z izjemo primera, da se pravna oseba ali samostojni podjetnik ukvarja z izvajanjem gospodarske dejavnosti: proizvodnje, popravljanja in vzdrževanja naprav, v katere so vgrajene PBA, ali predelave odpadnih naprav, v katere so vgrajene PBA, vključno s predelavo odpadnih naprav v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo),
– oddajati pogodbenemu zbiralcu nosilca skupnih načrtov TRIGANA. Zbiralec lahko odpadne PBA prevzame pri imetniku odpadka ali pa jih imetnik sam dostavi v zbiralnico, ki jo upravlja zbiralec.
Odpadne ABA morajo:
– oddajati pogodbenemu zbiralcu nosilca skupnih načrtov TRIGANA. Zbiralec lahko odpadne ABA prevzame pri imetniku odpadka ali pa jih imetnik sam dostavi v zbiralnico, ki jo upravlja zbiralec.
Odpadne IBA morajo:
– oddajati pogodbenemu zbiralcu nosilca skupnih načrtov TRIGANA. Zbiralec lahko odpadne IBA prevzame pri imetniku odpadka ali pa jih imetnik sam dostavi v zbiralnico, ki jo upravlja zbiralec.

Končni uporabniki morajo oddajati odpadne PBA, IBA in ABA zbiralcu brez zahteve za plačilo zaradi morebitnih vrednosti materialov v njih. V primeru, da imajo končni uporabniki z nosilcem skupnih načrtov TRIGANA v zvezi s tem sklenjen drugačen dogovor, končni uporabniki to urejajo neposredno z nosilcem skupnih načrtov.

 

IV. Distributer PBA

11. člen

Distributer je dolžan prevzeti odpadne PBA od kateregakoli končnega uporabnika, ki mu jih želi prepustiti, tudi če končni uporabnik prepušča odpadne PBA drugega proizvajalca, kakor je proizvajalec PBA, ki jih distributer prodaja na svojem prodajnem mestu, ali če končni uporabnik nima namena kupiti PBA.

12. člen

Ne glede na prejšnji odstavek distributerju ni potrebno prevzeti odpadnih PBA, ki nastajajo pri pravnih osebah ali samostojnih podjetnikih posameznikih zaradi izvajanja gospodarske dejavnosti: proizvodnje, popravljanja in vzdrževanja naprav, v katere so vgrajene PBA, ali predelave odpadnih naprav, v katere so vgrajene PBA, vključno s predelavo odpadnih naprav v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo.

13. člen

Distributer PBA je dolžan na vidnem mestu na svoje stroške urediti posebne zabojnike za ločeno zbiranje in začasno skladiščenje odpadnih PBA. Zabojniki morajo biti ustrezne kakovosti in vidno označeni, da so namenjeni za prepuščanje odpadnih PBA.

14. člen

Distributer mora na vidnem mestu namestiti obvestilo končnim uporabnikom o možnosti brezplačnega prepuščanja odpadnih PBA na prodajnem mestu.

15. člen

Distributer mora odpadne PBA oddati pogodbenemu zbiralcu, ki ga določi TRIGANA, in sicer brez zahteve za plačilo zaradi morebitnih vrednosti materialov v njih.

16. člen

Distributer lahko odpadne PBA odda zbiralcu na lokaciji prodajnega mesta ali centralnega skladišča ali pa jih sam dostavi v zbiralnico, ki jo upravlja zbiralec.

17. člen

Zbiralec bo distributerju za vsako pošiljko odpadnih PBA, ki jo bo ne glede na način oddaje oddal distributer, izstavil evidenčni list v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. Na podlagi pregleda podatkov iz evidenčnih listov se ugotavljajo obveznosti distributerja, zato jih je dolžan hraniti in predložiti ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju na njegovo zahtevo.

18. člen

Distributer mora oddajati odpadne PBA zbiralcu brez zahteve za plačilo zaradi morebitnih vrednosti materialov v njih.

 

V. Izvajalec javne službe

19. člen

Izvajalec javne službe mora omogočiti končnim uporabnikom brezplačno prepuščanje odpadnih PBA v zbirnih centrih ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov ali v premičnih zbiralnicah ločeno zbranih nevarnih frakcij komunalnih odpadkov. Izvajalcu javne službe ni potrebno brezplačno prevzemati odpadnih PBA, ki nastajajo pri pravnih osebah ali samostojnih podjetnikih posameznikih zaradi izvajanja gospodarske dejavnosti: proizvodnje, popravljanja in vzdrževanja naprav, v katere so vgrajene PBA, ali predelave odpadnih naprav, v katere so vgrajene PBA, vključno s predelavo odpadnih naprav v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo.

20. člen

Izvajalec javne službe mora na lastne stroške postaviti in vzdrževati poseben zabojnik za predhodno skladiščenje odpadnih PBA v zbirnih centrih ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov.

21. člen

Izvajalec javne službe mora zbrane odpadne PBA oddati zbiralcu, ki ga določi nosilec skupnih načrtov TRIGANA brez zahteve za plačilo zaradi morebitne vrednosti materialov v njih.

 

VI. Zbiralec

22. člen

Pogodbeni zbiralci, ki zbirajo odpadne BA za nosilca skupnih načrtov TRIGANA posedujejo vsa ustrezna okoljevarstvena dovoljenja za opravljanje dejavnosti. Vpisani so v evidenco zbiralcev odpadkov, ki jo na spletni strani vodi pristojno ministrstvo. Prevzemanje in zbiranje odpadnih BA opravljajo v skladu s skupnimi načrti TRIGANA.

23. člen

Pogodbeni zbiralci prevzemajo odpadne BA od končnih uporabnikov, distributerjev in izvajalcev javne službe samo in izključno po naročilu nosilca skupnih načrtov TRIGANA.

24. člen

Med obveznosti zbiralcev poleg prevzemanja odpadnih BA spada tudi nakladanje, tehtanje in izdajanje evidenčnih listov. Transportno embalažo za prevoz odpadnih BA zagotovi zbiralec.

25. člen

Pogodbeni zbiralci upravljajo z zbiralnicami, ki so namenjene oddajanju odpadnih BA s strani končnih uporabnikov, distributerjev in izvajalcev javne službe. Aktualni seznam zbiralnic in ostale informacije v zvezi z oddajanjem odpadnih BA v zbiralnicah je objavljen na spletni strani www.trigana.si.

26. člen

Reklamacije, povezane z delom pogodbenih zbiralcev, imetniki odpadnih BA naslovijo na nosilca skupnih načrtov TRIGANA, ki je pristojen za njihovo reševanje. Reklamacije morajo biti podane v roku osmih (8) delovnih dni od nastanka in sicer na elektronski naslov: baterije@trigana.si. Kasneje podane reklamacije ne bodo upoštevane.

27. člen

Nosilec skupnih načrtov v nobenem primeru ne odgovarja za izvedbo delovnih nalog, opravljenih s strani pogodbenih zbiralcev, niti za morebitno škodo, ki bi jo zbiralci pri opravljanju delovnih nalog povzročili imetnikom odpadnih BA ali tretjim osebam. Imetniki odpadnih BA in tretje osebe so dolžne v primeru škode povzročene s strani pogodbenih zbiralcev terjati povračilo škode neposredno od njih.

 

VII. Nosilec skupnih načrtov

28. člen

TRIGANA je vpisana v evidence skupnih načrtov ravnanja z odpadnimi PBA, IBA in ABA, ki jih na spletnih straneh vodi pristojno ministrstvo. TRIGANA za proizvajalce, katere zastopa in s katerimi ima sklenjeno pogodbo o izvajanju obveznosti zbiranja in predelave odpadnih BA, opravlja storitve navedene v osmem (8) členu teh splošnih pogojev.

29. člen

TRIGANA zagotavlja zbiranje, obdelavo in recikliranje za količino odpadnih PBA, ki je enaka sorazmernemu tržnemu deležu vseh proizvajalcev, vključenih v skupni načrt ravnanja z odpadnimi PBA, pri čemer se upošteva povprečna stopnja zbiranja v Republiki Sloveniji v preteklem letu. Za to stopnjo je zagotovljeno tudi brezplačno prevzemanje, zbiranje, obdelava in recikliranje odpadnih PBA.

30. člen

TRIGANA si pridružuje pravico, da v tekočem koledarskem letu preneha s prevzemanjem odpadnih PBA od imetnikov odpadka v primeru, da so obveznosti za proizvajalce, ki jih zastopa, v zvezi s stopnjo zbiranja odpadnih PBA iz 29. člena teh splošnih pogojev, za tekoče koledarsko leto že izpolnjene.

31. člen

TRIGANA zagotavlja brezplačno prevzemanje, obdelavo in recikliranje odpadnih IBA samo od končnih uporabnikov, katerim IBA dobavljajo proizvajalci, vključeni v skupne načrte TRIGANA. Prevzemanje odpadnih IBA od drugih imetnikov odpadka je možno le na podlagi ločeno sklenjenega dogovora.

32. člen

TRIGANA bo od končnih uporabnikov, ki jim odpadne IBA dobavlja proizvajalec s katerim ima TRIGANA sklenjeno pogodbo, brezplačno prevzela do maksimalno 35% količin (glede na težo), ki je bila dana v promet v Republiki Sloveniji s strani istega proizvajalca v tekočem koledarskem letu.

33. člen

Ne glede na 31. in 32. člen teh splošnih pogojev, TRIGANA zagotavlja brezplačno prevzemanje, obdelavo in recikliranje odpadnih svinčevih IBA od katerega koli končnega uporabnika, brez maksimalnih količinskih omejitev. Izjema so minimalne količine potrebne za brezplačen prevzem in morebitne nadstandardne storitve, navedene v X. poglavju teh splošnih pogojev.

34. člen

TRIGANA zagotavlja brezplačno prevzemanje, obdelavo in recikliranje odpadnih ABA od katerega koli imetnika odpadka, brez maksimalnih količinskih omejitev. Izjema so minimalne količine potrebne za brezplačen prevzem in morebitne nadstandardne storitve, navedene v X. poglavju teh splošnih pogojev.

35. člen

TRIGANA zagotavlja zbiranje odpadnih BA na celotnem območju Republike Slovenije.

36. člen

TRIGANA zagotavlja obdelavo in recikliranje zbranih odpadnih BA samo pri podjetjih, ki posedujejo ustrezna okoljevarstvena dovoljenja in dosegajo minimalno sledečo učinkovitost recikliranja:

– 65% glede na povprečno maso svinčevih BA s kislino, vključno z recikliranjem svinca v BA v največjem možnem obsegu, ki je tehnično izvedljivo brez čezmernih stroškov,
– 75% glede na povprečno maso nikelj-kadmijevih BA, vključno z recikliranjem kadmija v BA v največjem možnem obsegu, ki je tehnično izvedljivo brez čezmernih stroškov,
– 50% glede na povprečno maso drugih odpadnih BA.

 

VIII. Registracija zbirno prevzemnega mesta in način oddaje odpadnih BA

 

37. člen

Imetnik odpadka mora zbirno prevzemno mesto odpadnih BA predhodno registrirati. Registracijo opravi z izpolnitvijo in oddajo obrazca «Zahtevek za registracijo prevzemnega mesta odpadnih baterij in akumulatorjev«, ki je dostopen na spletni strani www.trigana.si. Obrazec mora biti poslan nosilcu skupnih načrtov TRIGANA na elektronski naslov: baterije@trigana.si.

 

Po uspešno opravljeni registraciji imetnik odpadka najkasneje v treh (3) delovnih dneh prejme potrditveno elektronsko sporočilo, ki vsebuje uporabniško ime, ki je enako elektronskemu naslovu imetnika odpadka in geslo za dostop do aplikacije, namenjene naročanju odvozov in najavi oddaje odpadnih BA v zbiralnice, ki jih upravljajo zbiralci.

38. člen

Naročanje odvozov in najava oddaje odpadnih BA v zbiralnicah poteka izključno z uporabo spletne aplikacije, ki je dostopna na spletni strani www.trigana.si. Po obdelavi naročila odvoza oziroma najave oddaje v zbiralnici, imetnik odpadka prejme potrditveno elektronsko sporočilo.

Pri prevzemu odpadnih BA na lokaciji imetnika odpadka se naročilo posreduje pogodbenemu zbiralcu, ki imetnika odpadka obvesti o datumu in uri prevzema. Rok v katerem pogodbeni zbiralec prevzame odpadne BA je deset (10) delovnih dni od dneva oddaje naročila s strani imetnika odpadka. Oddajo odpadka v zbiralnici pogodbenega zbiralca mora imetnik odpadka najaviti najmanj tri (3) delovne dan pred predvideno dostavo.

39. člen

Odpadne PBA in IBA bodo prevzete po klasifikacijskih številkah 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*, 16 06 04, 16 06 05, v kolikor bodo izključno enotne kemijske sestave in bodo zbrane ločeno od ostalih vrst PBA in IBA. Prevzemanje odpadnih PBA in IBA z različnimi kemijskimi sestavami bo potekalo po klasifikacijskih številkah 20 01 33* in 20 01 34. Odpadne ABA bodo prevzete izključno po klasifikacijski številki 16 06 01*.

40. člen

Poleg navedbe klasifikacijske številke mora biti na evidenčnem listu obvezno navedeno, katero vrsto odpadnih BA zbiralcu oddaja imetnik odpadka (PBA, IBA, ali ABA). V primeru, da imetnik odpadka ob enkratni oddaji odda več vrst različnih odpadnih BA, se za vsako vrsto izstavi ločen evidenčni list. Pogodbeni zbiralec bo evidenčni list o prevzemu odpadnih BA izstavil imetniku odpadka najkasneje v roku tridesetih (30) dni od dneva prevzema.

41. člen

TRIGANA si pridružuje pravico, da iz poslovnih razlogov zavrne registracijo posameznega imetnika odpadka, kot tudi prevzemanje odpadnih BA pri njem. Slednje velja tudi za že registrirane imetnike odpadka.

 

IX. Obveznosti imetnika odpadnih BA in sankcije zaradi neupoštevanja pravil pri oddaji

42. člen

Odpadne BA morajo biti zbrane ločeno in se ne smejo mešati z ostalimi vrstami odpadkov. V kolikor imetnik odpadka tega ne zagotovi si TRIGANA po prejetju reklamacije s strani zbiralca pridružuje pravico imetniku odpadka zaračunati stroške izsortiranja in odstranjevanja nečistoč po ceni 2,00 €/kg izsortiranih nečistoč. Strošek ne vsebuje zakonsko predpisanega DDV.

43. člen

Odpadne BA, ki so vdelane in neločljive od električne in elektronske opreme, mora imetnik odpadka oddati skupaj z odpadno električno in elektronsko opremo na način, določen v «Uredbi o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo« (Ur.l. RS, št. 107/2006 in 100/2010). V primeru, da bo v oddanih odpadnih BA tudi odpadna električna in elektronska oprema si TRIGANA po prejetju reklamacije s strani zbiralca pridružuje pravico imetniku odpadka zaračunati stroške izsortiranja odpadne električne in elektronske opreme ter zagotavljanje ustreznega nadaljnjega ravnanja z njo po ceni 2,00 €/kg izsortirane odpadne električne in elektronske opreme. Strošek ne vsebuje zakonsko predpisanega DDV.

44. člen

V primeru, da imetnik odpadka naroči odvoz odpadnih BA, ki pa ni bil izveden po krivdi imetnika odpadka, si TRIGANA po prejetju obvestila s strani zbiralca pridružuje pravico zaračunati imetniku odpadka pavšalni strošek neizvedenega prevzema v višini 50,00 EUR. Strošek ne vsebuje zakonsko predpisanega DDV.

 

X. Pogoji za brezplačen prevzem odpadnih BA in nadstandardne storitve

45. člen

Prevzem odpadnih BA je za imetnike odpadka brezplačen pri minimalni količini zbranih in oddanih BA.

Minimalno količina je sledeča:

– 50 kg za vse vrste odpadnih PBA,
– 50 kg za vse vrste odpadnih IBA – z izjemo ločeno zbranih svinčevih IBA (klas. št. 16 06 01*),
– 300 kg za ločeno zbrane svinčeve IBA (klas. št. 16 06 01*),
– 300 kg za vse vrste ABA (klas. št. 16 06 01*).

46. člen

Če imetnik odpadka istočasno želi brezplačno oddati več različnih vrst odpadnih BA, mora izpolnjevati vsaj enega izmed v 45. členu naštetih pogojev.

47. člen

Če imetnik odpadka ne dosega minimalnih količin navedenih v 45. členu, kljub temu pa naroči odvoz odpadnih BA, se to smatra kot nadstandardna storitev. V tem primeru mu bo TRIGANA izstavila račun za nadstandardno storitev odvoza odpadnih BA po ceni 25,00 EUR za vsak opravljen odvoz. Strošek ne vsebuje zakonsko predpisanega DDV.

TRIGANA bo za nadstandarno storitev izstavila račun imetniku odpadka v roku osmih (8) delovnih dni od dneva opravljenega odvoza. Rok plačila je 30 dni od dneva izstavitve računa.

48. člen

Oddaja odpadnih BA v zbirnicah, ki jih upravljajo zbiralci je za vse imetnike odpadka, ne glede na oddano količino, brezplačna in se ne smatra kot nadstandardna storitev.

49. člen

Končni uporabniki lahko odpadne PBA ne glede na njihovo količino brezplačno prepuščajo distributerjem ali izvajalcem javne službe (z izjemo primera, da se pravna oseba ali samostojni podjetnik ukvarja z izvajanjem gospodarske dejavnosti: proizvodnje, popravljanja in vzdrževanja naprav, v katere so vgrajene PBA, ali predelave odpadnih naprav, v katere so vgrajene PBA, vključno s predelavo odpadnih naprav v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo).

 

XI. Objava podatkov o zbirno prevzemnih mestih odpadnih BA

 

50. člen

TRIGANA si pridružuje pravico, da z namenom obveščanja končnih uporabnikov na spletni strani, v promocijskem gradivu ali na kakršen koli drug način objavi seznam distributerjev in izvajalcev javne službe, kjer imajo končni uporabniki možnost brezplačnega prepuščanja odpadnih PBA. Skupaj z navedbo naslovov zbirno prevzemnih mest ima TRIGANA pravico tudi do objave logotipa distributerja in izvajalca javne službe ter podatkov o obratovalnem času, v katerem imajo  končnih uporabniki možnost brezplačnega prepuščanja PBA.

 

XII. Pravno obvestilo in politika zasebnosti

51. člen

Spletna stran www.trigana.si in vsi podatki na njej, teksti, informacije, grafični in video elementi na spletni strani so zaščiteni z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah in jih ni dovoljeno reproducirati ali uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja. Blagovna znamka TRIGANA in logotip sta v lasti podjetja TRIGANA, razvojni inženiring, d.o.o..

 

XIII. Spremembe splošnih pogojev

52. člen

TRIGANA lahko v primeru sprememb predpisov iz področja varstva okolja, varstva podatkov, drugih področij in v primeru sprememb lastne poslovne politike enostransko spreminja in/ali dopolnjuje te splošne pogoje, o čemer bo vsakič pisno seznanila imetnike odpadnih BA, ki le te oddajajo nosilcu skupnih načrtov TRIGANA na primeren način, kamor šteje zlasti obveščanje prek spletni strani www.trigana.si.

53. člen

Imetnik odpadnih BA, ki le te oddaja nosilcu skupnih načrtov TRIGANA ter ki se s spremembami in/ali dopolnitvami teh splošnih pogojev ne strinja, mora v roku osmih dni (8) od prejema obvestila o spremembi in/ali dopolnitvi splošnih pogojev poslovanja izrecno pisno preklicati svojo registracijo, sicer se po izteku tega roka šteje in nasproten dokaz ni dopusten, da imetnik odpadnih BA spremembe in/ali dopolnitve splošnih pogojev poslovanja sprejema ter veljajo in se uporabljajo tudi zanj. Preklic registracije se naredi tako, da uporabnik z izjavo poslano po elektronski pošti na naslov baterije@trigana.si sporoči preklic.

54. člen

Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.trigana.si prav tako pa dostopni na sedežu podjetja TRIGANA, s čimer se šteje, da je imetnik odpadnih BA v celoti z njimi seznanjen.

 

XIV. Uporaba prava in reševanje sporov

55. člen

Za razlago teh splošnih pogojev se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Podjetje TRIGANA in imetnik odpadnih BA se zavežeta vse spore reševati na miren način, v primeru izčrpanja vseh izvensodnih poti za dosego sporazuma, pa je za reševanje spora pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

56. člen

Ti splošni pogoji so avtorsko delo podjetja TRIGANA, razvojni inženiring, d.o.o. ter predmet avtorske zaščite. Prepovedana je vsakršna zloraba, uporaba, kopiranje, reprodukcija, ali kakršnokoli druga uporaba/zloraba predmetnih splošnih pogojev za komercialne ali nekomercialne namene. Za kršitev avtorskih pravic podjetje TRIGANA, razvojni inženiring, d.o.o. pravico uveljavljati vse pravice zaščite avtorskega dela pod civilno in kazensko odgovornostjo. Kršitev avtorskih pravic predstavlja kaznivo dejanje po 147. in 148. členu KZ-1 in odškodninsko odgovornost najmanj v višini običajnega avtorskega honorarja povišanega za 200% skladno s 168. členom ZASP. V kolikor je škoda višja od ugotovljenega zneska, se presežek lahko dodatno uveljavlja.

 

XV. Veljavnost

57. člen

Ti splošni pogoji veljajo od 1. julija 2015 do spremembe.

V Ljubljani, 01.07.2015
TRIGANA, razvojni inženiring, d.o.o.