Lastnik te spletne strani je:

TRIGANA, razvojni inženiring, d.o.o.
Tržaška cesta 207, 1000 Ljubljana

Te spletni strani dajejo splošne informacije o podjetju TRIGANA d.o.o.

 

Pogoji uporabe

To obvestilo vsebuje pogoje za uporabo spletnega mesta podjetja TRIGANA d.o.o. na spletnem naslovu www.trigana.si ter vseh spletnih mest, ki izhajajo iz tega spletnega mesta in, ki so povezana z njim (v nadaljevanju: spletno mesto). Uporabnik z vstopom na to spletno mesto soglaša, da je v celoti seznanjen s tem pravnim obvestilom in da se strinja z vsemi spodaj navedenimi pogoji, pod civilno in kazensko odgovornostjo.

Uporabnik, ki se ne strinja z vsemi spodaj navedenimi pogoji, nima dovoljenja za uporabo tega spletnega mesta.

Vse informacije in podatki na spletni straneh podjetja TRIGANA d.o.o. so zgolj informativne narave in niso namenjene vzpostavljanju obvezujočih pravnih razmerij ali vstopu v taka pravna razmerja, razen kadar je to izrecno navedeno (npr. pri objavi uradnih ponudb, prospektov).

Spletno mesto, vključno z vso njegovo vsebino je last podjetja TRIGANA d.o.o.

S pojmom uporabnik je označen vsakokratni obiskovalec spletnega mesta ne glede na to ali ima na spletnem mestu odprt uporabniški račun ali ne.

Morebitna neveljavnost posameznega določila ne vpliva na veljavnost preostalega pravnega obvestila.

TRIGANA d.o.o. ne odgovarja za morebitno škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja določb tega pravnega obvestila, katerih koli drugih splošnih pogojev ali pravnih obvestil na spletnem mestu.

V primeru dvoma glede uporabe ali interpretacije tega pravnega obvestila oz. njegovih posamičnih določb in/ali drugih pravnih ali nepravnih vsebin na spletnem mestu je uporabnik dolžan vprašati podjetje TRIGANA d.o.o. za interpretacijo (teh) nejasnih vsebin. Uporabnik navedeno vprašanje kot tudi vsa ostala vprašanja, nejasnosti, težave pri uporabi spletnega mesta posreduje na elektronski naslov info@trigana.si. Podjetje TRIGANA d.o.o. se zavezuje odgovoriti uporabniku v najkrajšem možnem času in po potrebi ter lastni presoji odpraviti napako ali pomanjkljivost.

V kolikor je to pravno obvestilo v nasprotju s slovenskimi predpisi ali z drugimi pravnimi obvestili, pogoji poslovanja ipd. se uporabljajo določbe tistega pravnega obvestila, ki je specialnejše (lex specialis) v konkretnem primeru/zadevi.

 

Pravila ravnanja in obnašanja

Pravila ravnanja in obnašanja uporabnikov na spletnem mestu morajo biti skladna s predpisi, moralo in splošno družbenimi normami. Prepovedana so vsa dejanja, ravnanja, uporaba besed, znakov, fotografij, znakov, emblemov in drugih pojavnih oblik komuniciranja, ki so kakor koli žaljiva, nemoralna, nedostojna ali kako drugače neprimerna.

Prepovedana je vsakršna oblika izkazovanja rasne, spolne, verske, politične, narodnostne ali druge oblike diskriminacije ali nestrpnosti.

Vsa dejanja na spletnem mestu, kjer bo obstajal sum storitve kaznivega dejanja, bo podjetje TRIGANA d.o.o. prijavila pristojnim državnim organom.

 

Vsebina spletnega mesta, avtorske pravice in pravice intelektualne lastnine

Podjetje TRIGANA in njen znak je zaščitena blagovna znamka, ki ga je brez pisnega dovoljenja prepovedano prepisovati, razmnoževati ali kakor koli drugače razširjati.

Vsa besedila, grafične podobe in znaki, razpredelnice, fotografije, logotipi, blagovne znamke, vizualni in uporabniški vmesniki, in vse druge oblike informacij (v nadaljevanju: vsebine), vključno (vendar ne omejeno) s strukturo, postavitvijo, dizajnom, obliko in videzom, objavljene na tem spletnem mestu so last podjetja TRIGANA d.o.o., in so predmet avtorske zaščite in drugih oblik zaščite intelektualne lastnine skladno s predpisi, ki urejajo avtorsko in sorodne pravice ter pravice intelektualne lastnine, in drugimi predpisi, ki urejajo gospodarsko in konkurenčno pravo.

Brez pisnega soglasja podjetja TRIGANA d.o.o., uporabnik ne sme kopirati, razmnoževati, javno objavljati, predvajati ali na kakršen koli drug način distribuirati spletno mesto ali njegovo vsebino ali dele vsebine na kateri koli drug računalnik, strežnik, spletno stran ali kateri koli drug medij, ki je namenjen publiciranju, distribuciji ali kakršni koli drugi komercialni aktivnosti.

Brez pisnega soglasja podjetja TRIGANA d.o.o. je prepovedana uporaba, prenašanje, kopiranje in kakršno koli drugo distribuiranje spletnega mesta ali njegovih vsebin ali delov vsebine v komercialne namene.

Uporabnik sme prenašati iz spletnega mesta tiste tabele, datoteke z besedili in drugo vsebino, ki je na spletnem mestu posebej namenjena za prenos in je temu primerno tudi označena. Tudi vsebine, ki so namenjene prenosu, so avtorsko zaščitene in so namenjene zgolj in izključno osebni in nekomercialni uporabi. Uporabnik iz prenesenih vsebin ne sme odstraniti lastniških izjav, prav tako prenesenih vsebin ne sme spreminjati, jih kopirati in/ali posredovati kateremu koli mediju.

V primeru dvoma ali je določeno vsebino (tabelo, datoteko, mapo..) dovoljeno prenašati iz spletnega mesta je uporabnik dolžan vprašati podjetje TRIGANA d.o.o. za soglasje oz. za interpretacijo teh pravnih obvestil kaj je dopustno in kaj ne.

 

Omejena uporaba spletnega mesta

Vsebine, ki se nahajajo na tem spletnem mestu so namenjene izključno osebni uporabi. Uporabnik tega spletnega mesta in njegovih vsebin ne sme uporabljati nezakonito ali v nasprotju s tem pravnim obvestilom. Prepovedan je vsakršen nepooblaščen vstop, vdor ali poskus nepooblaščenega vstopa ali vdora na spletno mesto ali na strežnik podjetja TRIGANA d.o.o.. Prepovedano je kopiranje, distribuiranje, spreminjanje, prikazovanje, objavljanje, licenciranje, razmnoževanje vsebin ali kakršna koli uporaba spletnega mesta na način, ki bi obremenil, škodoval ali onemogočil to spletno stran.

Prepovedano je preizkušati protivirusne in druge zaščite spletnega mesta ter vsakršen poizkus onemogočanja zaščit spletnega mesta. Vsako dejanje, ki bi nesorazmerno obremenilo ali onemogočilo omrežje ali strežnik spletnega mesta ali omrežje ali strežnik, ki je kakorkoli povezan s tem spletnim mestom, je prepovedano. Prepovedano je s katerokoli napravo ali načinom delovanja onemogočiti pravilno delovanje tega spletnega mesta. Onemogočanje pravilnega zaključka vseh aktivnosti tega spletnega mesta, tudi aktivnosti, ki nastajajo v povezavi z drugimi uporabniki je prepovedano.

Prepovedano je vsako nepooblaščeno zbiranje informacij o drugih uporabnikih tega spletnega mesta in njihovih uporabniških računih ter osebnih podatkih, nastopanje pod tujim uporabniškim imenom in lažno predstavljanje. Prepovedano je onemogočanje drugim osebam, da bi dostopale na to spletno mesto.

 

Uporaba uporabniških računov

Za uporabo določenih storitev, programov ali aplikacij podjetja TRIGANA d.o.o., je na tem spletnem mestu potrebna registracija oz. odprtje uporabniškega računa, s katerim uporabnik pridobi uporabniško ime in geslo. Uporabnik je v celoti   sam zavezan k primerni zaščiti svojega uporabniškega računa in gesla. TRIGANA d.o.o. ne odgovarja za morebitne vdore, nepooblaščeno uporabo ali zlorabo uporabniških računov. V primeru, ko uporabnik zazna vdor, nepooblaščeno uporabo ali zlorabo njegovega uporabniškega računa je o tem dolžan nemudoma obvestiti podjetje TRIGANA d.o.o. Uporabnik sam odgovarja tako podjetju TRIGANA d.o.o. kot tudi drugim uporabnikom tega spletnega mesta za škodo, ki je nastala zaradi vdora, nepooblaščenega vstopa ali zlorabe njegovega uporabniškega računa, če je vdor, nepooblaščen vstop ali zloraba uporabniškega računa posledica uporabnikove nepazljivosti oz. dejstva, da uporabnik ni poskrbel za primerno zaščito svojega uporabniškega računa, imena in gesla.

Uporabnik sme uporabljati svoj uporabniški račun le v svojem imenu in za svoj račun. Prepovedana je zloraba ali uporaba uporabniških računov, imen in/ali gesel drugega uporabnika brez njegovega izrecnega soglasja.

Skladno s predpisi je vsak uporabnik dolžan uporabljati svoje ime in svojo identiteto. Vsaka uporaba drugega imena in/ali identitete, ki ne omogoča jasne in nedvoumne ugotovitve imena in identitete uporabnika, predstavlja kršitev tega pravnega obvestila.

Vsak uporabnik ima pravico in dolžnost uporabljati zgolj in samo svoje ime in identiteto. Uporaba tujega imena ali identitete ima za posledico civilno in kazensko odgovornost, prepoved dostopa na spletno mesto in druge sankcije, ki so določene s predpisi in tem pravnim obvestilom. Uporaba tujega imena ali identitete je prepovedana tudi v primeru njenega soglasja.

TRIGANA d.o.o. ne odgovarja za morebitno škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja teh določb.

 

Povezave do drugih spletnih mest

Na tem spletnem mestu se morda nahajajo tudi povezave do drugih spletnih mest, ki niso last podjetja TRIGANA d.o.o. in niso v nikakršni povezavi s podjetjem TRIGANA d.o.o. ali njegovim spletnim mestom. TRIGANA d.o.o. omogoča povezave do drugih spletnih mest zgolj z namenom, da uporabniku olajša iskanje po spletu za informacijami, ki so povezane s podjetjem ali spletnim mestom. TRIGANA d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za spletna mesta, do katerih se na tem spletnem mestu nahajajo povezave. TRIGANA d.o.o. ne odgovarja za točnost informacij na teh spletnih mestih, za njihovo vsebino in pravilno delovanje. Odgovornost za uporabo spletnih mest, do katerih lahko uporabnik dostopa s povezave na tem spletnem mestu, prevzema uporabnik sam. Uporabnik se je zavezan sam seznaniti z   vsebino in pravilnostjo spletnega mesta.

 

Omejena odgovornost

Vse vsebine na tem spletnem mestu so zgolj informativnega značaja. TRIGANA d.o.o. ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi uporabe vsebin na tem spletnem mestu. TRIGANA d.o.o. se trudi za točnost in pravilnost informacij, vendar ne odgovarja za morebitne nepravilnosti. TRIGANA d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe vsebin brez predhodnega obvestila in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi spremembe vsebin. Uporabnik je zavezan k preverjanju sprememb in upoštevanju vsakokratnih pravnih obvestil.

TRIGANA d.o.o. ne zagotavlja pravilnega delovanja tega spletnega mesta in ne zagotavlja, da bodo morebitne napake na tem spletnem mestu odpravljene. TRIGANA d.o.o. uporabniku prav tako ne zagotavlja, da bo uporaba tega spletnega mesta prinesla določene s strani uporabnika pričakovane rezultate.

TRIGANA d.o.o. ne prevzema odgovornosti za datoteke, prenesene iz tega spletnega mesta, ki so morebiti okužene z virusi ali kako drugače poškodovane. TRIGANA d.o.o. ne daje nobenih garancij na to spletno mesto ali na uporabo tega spletnega mesta in ne zagotavlja točnosti in pravilnosti informacij. TRIGANA d.o.o. ne odgovarja za ravnanje in/ali opustitve ravnanj tretjih oseb, ki so povezana z uporabnikovo uporabo tega spletnega mesta ali katerih koli izdelkov in/ali storitev podjetja TRIGANA d.o.o. Uporabnik prevzema vso odgovornost za uporabljanje tega spletnega mesta in vseh spletnih mest, do katerih lahko dostopa preko povezav, ki so objavljene na tem spletnem mestu. Uporabnik, ki ni zadovoljen s tem spletnim mestom ali njegovo vsebino ali delom njegove vsebine ni upravičen do nobenega drugega ravnanja razen zapustitve spletnega mesta. Te omejitve so del dogovora med uporabnikom in podjetjem TRIGANA d.o.o.

TRIGANA d.o.o. prav tako ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo ali poškodbe, ki so posledica nepravilnega delovanja tega spletnega mesta, napak ali motenj na omrežju ali spletnem mestu, zamud pri opravljanju ali končanju aktivnosti med spletnim mestom in uporabnikom ter nepooblaščenega vstopa ali vdora na to spletno mesto.

TRIGANA d.o.o. si pridržuje pravico, da spremeni ali začasno ali trajno onemogoči dostop do tega spletnega mesta ali njegovih vsebin ali dela njegovih vsebin ali delovanje tega spletnega mesta ali njegovih vsebin ali dela njegovih vsebin, kadar koli in brez vezanosti na kakršen koli razlog. TRIGANA d.o.o. si pridržuje pravico do začasne prekinitve v delovanju tega spletnega mesta zaradi rednih ali izrednih vzdrževalnih del, popravila napak ali opravljanja katerih koli drugih del ali sprememb na spletnem mestu.

TRIGANA d.o.o. v nobenem primeru, razen kadar to določajo predpisi, ne odgovarja niti civilno niti kazensko za morebitno škodo, vključno (vendar ne omejeno) z izgubo dobička, ki bi nastala posredno, posledično ali naključno, tudi če je bila TRIGANA d.o.o. opozorjena na možnost nastanka takšne škode.

Zaposleni družbe TRIGANA d.o.o. in zunanji izvajalci v nobenem primeru ne prevzemajo odgovornosti za vsako neposredno ali posredno škodo ali izgubo dohodka, dobička ali posla, ki nastanke kot posledica ravnanja uporabnika ali tretje osebe.

 

Kršitev določb

Ne glede na določbe o varstvu osebnih podatkov, bo TRIGANA d.o.o. v primeru kršitve določb o uporabi tega spletnega mesta ali drugih materialnopravnih določb, za namene morebitne preiskave ali vložitve tožbe, uporabila in posredovala pristojnim organom, vse osebne podatke in druge podatke uporabnika, s katerimi razpolaga. TRIGANA d.o.o. si pridržuje pravico do uporabe in posredovanja osebnih podatkov tudi drugim podjetjem in organizacijam za namen zaščite pred prevaro ali zlorabo.

TRIGANA d.o.o. ima pravico, da uporabniku, ki je kršil določbe iz tega pravnega obvestila, kadarkoli onemogoči trenutni ali vsak nadaljnji dostop do spletnega mesta. Uporabnik je seznanjen in se izrecno strinja, da kršitev določb iz tega pravnega obvestila predstavlja nezakonito ravnanje in ravnanje nepoštene poslovne prakse, ki bo podjetju TRIGANA d.o.o. povzročilo veliko materialno in/ali nematerialno škodo. TRIGANA d.o.o. ima prav tako pravico, da uporabniku onemogoči dostop do tega spletnega mesta, če to od njega zahtevajo za to pristojni državni organi; če to zahteva uporabnik sam (npr. z izbrisom uporabniškega računa); če se spletno mesto ukine oz. če pride do nepričakovanih tehničnih motenj.

V primeru uporabnikove kršitve določb iz tega pravnega obvestila, ima TRIGANA d.o.o. pravico do uporabe vseh razpoložljivih pravnih sredstev zoper uporabnika. Uporabnik je seznanjen in se v celoti strinja, da bo v primeru kršitve določb iz tega pravnega obvestila, splošnih pogojev ali drugih pravnih obvestil, podjetju TRIGANA d.o.o. povrnil vse stroške sodnih in upravnih postopkov, vse odvetniške in ostale stroške, ki bodo s takšnimi postopki nastali.

 

Izjava o zasebnosti

Uporabniku se za uporabo tega spletnega mesta v informativne namene ni potrebno identificirati. Le za uporabo določenih storitev, programov ali aplikacij podjetja TRIGANA d.o.o., je na spletnem mestu potrebna registracija oz. odprtje uporabniškega računa, s katerim uporabnik pridobi uporabniško ime in geslo. Uporabnik se zavezuje posredovati točne osebne podatke, TRIGANA d.o.o. pa se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, zbranimi na tem spletnem mestu, razpolagala skrbno in v skladu z veljavno zakonodajo.

Ob vsakokratnem obisku tega spletnega mesta se na strežnik tega spletnega mesta zapišejo nekateri podatki o uporabnikovem IP naslovu, datumu in času obiska spletnega mesta, spletno mesto iz katerega je uporabnik dostopal na to spletno mesto ipd. Ti podatki ne vsebujejo nobenih informacij o osebnih podatkih uporabnika in se uporabljajo zgolj v statistične namene.

To spletno mesto uporablja t.i. «piškotke«, to so datoteke, ki se ob obisku spletnega mesta shranijo na trdem disku uporabnikovega računalnika. Shranjevanje «piškotkov« lahko uporabnik onemogoči tako, da spremeni nastavitve v brskalniku. Onemogočanje «piškotkov« bo morda povzročilo nepravilno prikazovanje spletnega mesta ali njegovih vsebin ali dela njegovih vsebin, za kar TRIGANA d.o.o. ne odgovarja. Več informacij o «piškotkih« lahko najdete v dokumentu politika piškotkov ali na spletni strani www.aboutcookies.org.

 

Varnost

TRIGANA d.o.o. uporablja tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, ki podatke uporabnikov varujejo pred manipulacijo, izgubo, uničenjem ali nepooblaščenim dostopom. Za zagotovitev varnosti in zaupnosti osebnih podatkov, ki se zbirajo na spletu, se uporablja tudi standardni požarni zid in zaščito gesla. Pri ravnanju z osebnimi podatki uporabnika se izvajajo ukrepi, ki so zasnovani tako, da te podatke zaščitijo pred izgubo, neustrezno uporabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo ali uničenjem. Podatki se v vseh primerih ne morejo zavarovati pred kakršnokoli izgubo, neustrezno uporabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo ali uničenjem. TRIGANA d.o.o. si prizadeva za preprečiti takih in podobnih dogodkov.

 

Zakonodaja in reševanje sporov

Za ureditev razmerij in vse morebitne spore med uporabnikom in podjetjem TRIGANA d.o.o., je določena izključna pristojnost predpisov Republike Slovenije. Vse morebitne spore bosta stranki reševali sporazumno, v primeru, ko se izčrpajo vse izvensodne možnosti za dosego sporazuma, pa je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

V Ljubljani, 01.09.2013
TRIGANA, razvojni inženiring, d.o.o.