Označevanje aparatov in naprav

Proizvajalec in pridobitelj morata za opremo, dano v promet, zagotoviti, da je na vidnem mestu opreme berljivo in neizbrisno natisnjen znak o obveznem ločenem zbiranju odpadne opreme. Znak o ločenem zbiranju je sestavni del uredbe o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (priloga 5).

Če znaka zaradi velikosti opreme ali njene specifične uporabe ni mogoče natisniti na samo opremo, ga je treba natisniti na embalažo, na navodila za uporabo ali na listino o garanciji opreme.

Proizvajalec in pridobitelj morata za opremo, dano v promet, zagotoviti, da je firma proizvajalca jasno prepoznavna po napisu, pritrjenem na opremo. Napis mora biti oblikovan v skladu s standardom SIST EN 50 419, iz njega pa mora biti razviden firma proizvajalca in podatek, da je bila oprema dana v promet po 13. avgustu 2005.

Znak o obveznem ločenem zbiranju odpadne EE opreme:

logo WEEE-EE