Označevanje

Vse prenosne, industrijske in avtomobilske baterije in akumulatorji morajo biti označene z znakom za “ločeno zbiranje”, ki ga predstavlja prečrtan izvlečni zabojnik za odpadke. Izrisan mora biti na vsaki bateriji ali akumulatorju z namenom obveščanja končnih uporabnikov, da odpadne BA ne sodijo med mešane komunalne odpadke ter da jih je potrebno odložiti v za to namenjene zabojnike.

Znak o obveznem ločenem zbiranju odpadnih BA:

logo WEEE-EE-BA

Znak za “ločeno zbiranje” mora pokrivati najmanj 3% površine največje ploskve baterije, akumulatorja ali baterijskega sklopa, ne sme pa presegati velikost 5 X 5 cm. Baterije in akumulatorji z valjasto obliko mora znak za “ločeno zbiranje” pokrivati najmanj 1,5% površine telesa baterije ali akumulatorja, ne sme pa presegati velikosti 5 X 5 cm. Če je zaradi velikosti baterije, akumulatorja ali baterijskega sklopa površina znaka manjša od 0,5 X 0,5 cm je potrebno namesto označevanja baterij ali akumulatorjev označiti embalažo. V tem primeru mora biti velikost znaka za “ločeno zbiranje” najmanj 1 X 1 cm. Vse oznake morajo biti natisnjene na vidnem mesto s čitljivo pisavo, da je ni mogoče izbrisati.

Prepoved dajanja v promet

  • Velja za baterije in akumulatorje, ne glede na to, ali so vgrajene v naprave ali ne, ki vsebujejo več kakor 0,0005% živega srebra glede na celotno maso. Izjema  so gumbaste celice, ki lahko vsebujejo največ 2% živega srebra glede na celotno maso.
  • Velja za prenosne baterije in akumulatorje, vključno z vgrajenimi v naprave, ki vsebujejo več kakor 0,002% kadmija glede na celotno maso. Izjema so PBA, namenjene uporabi za varnostne in alarmne sisteme (vključno z zasilno razsvetljavo), medicinsko opremo in brezžično električno orodje.

Označevanje presežnih vrednosti težkih kovin

Proizvajalci prenosnih, industrijskih in avtomobilskih baterij in akumulatorjev morajo zagotoviti, da so baterije, akumulatorji in gumbaste celice označene s kemijskih simbolom težkih kovin – Hg, Cd ali Pb, če vsebujejo več kakor:

  • 0,0005% živega srebra (Hg),
  • 0,002% kadmija (Cd), ali
  • 0,004% svinca (Pb).

Simbol, ki označuje vsebnost težkih kovin, mora biti natisnjen pod znakom za ločeno zbiranje (prečrtan izvlečni zabojnik) in sicer na površini, ki je enaka vsaj eni četrtini površine tega znaka.

BA_simbol zabojnik_težke kovine

POMEMBNO: Proizvajalec (uvoznik oziroma prodobitelj) mora pred dajanjem baterij in akumulatorjev v promet od izvornega proizvajalca pridobiti dokumentacijo o vsebnosti nevarnih snovi v njih. Predložiti jo mora pristojnemu inšpektorju na njegovo zahtevo.