Obveznosti proizvajalcev baterij in akumulatorjev

  1. Izvajanje individualnega ali pristop k skupnemu načrtu ravnanja z odpadnimi PBA, IBA in/ali ABA. Proizvajalec mora biti vpisan v evidenco načrtov in skupnih načrtov, pod samostojno zaporedno številko (individualni načrt) ali pod zaporedno številko nosilca skupnega načrta, s katerim ima sklenjeno pogodbo o izvajanju obveznosti. Ali je vaše podjetje vpisano v evidenco lahko preverite na spletni strani Agencije RS za okolje (ARSO). Med glavne obveznosti proizvajalcev BA spadajo zbiranje, obdelava in recikliranje odpadnih BA ter obveščanje končnih uporabnikov o pravilnem ravnanju z odpadnimi BA. Glede na obseg BA danih v promet so dolžni pokrivati vse stroške, ki pri tem nastanejo. Najkasneje do 20. dne v mesecu po zaključku posameznega kvartala oziroma polletja morajo nosilcu skupnega načrta posredovati količino BA, ki so jo v preteklem obračunskem obdobju dali v promet v Republiki Sloveniji.
  2. Registracija pri Agenciji RS za okolje in vpis v evidenco proizvajalcev baterij in akumulatorjev. Obrazec je dostopen na spletni strani ARSO. Skupaj z oddajo obrazca je potrebno priložiti potrdilo o plačilu upravne takse v višini 22,66 EUR, kopijo pogodbe z nosilcem skupnega načrta (v kolikor ne gre za individualni načrt) in kopijo potrdilo o registraciji na FURS. Po uspešno opravljeni registraciji ARSO vpiše proizvajalca v evidenco in mu izda odločbo o vpisu.
  3. Prijava dejavnosti proizvajalcev oziroma pridobiteljev električne in elektronske opreme pri Finančni upravi RS (FURS). Obrazec za prijavo je dostopen na spletni strani FURS. Po opravljeni prijavi, FURS vpiše proizvajalca prenosnih BA v seznam plačnikov okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme.
  4. Plačevanje okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme. Obračun mora proizvajalec predložiti FURS-u dvakrat letno (do 20.7. in 20.01; za preteklo polletje) ter poravnati obveznosti do 31.7. oziroma 31.1.. Polletni strošek okoljske dajatve je sestavljen iz enotnega stroška vodenja evidenc (16,69 EUR) in spremenljivega stroška, ki je odvisen od količine prenosnih BA, danih v promet v obračunskem obdobju (0,0083 EUR X 1,00 EO X št. kg prenosnih BA, danih v promet). Obrazec za obračun okoljske dajatve je objavljen na spletni strani FURS.

 

POMEMBNO: Prijavi dejavnosti Finančni upravi RS in plačevanju okoljske dajatve (točki 3. in 4.) so podvrženi samo proizvajalci prenosnih BA.