Obveznosti proizvajalcev/pridobiteljev električne in elektronske opreme

  1. Izvajanje individualnega ali pristop k skupnemu načrtu ravnanja z odpadno EEO. Proizvajalec/pridobitelj mora biti vpisan v evidenco načrtov in skupnih načrtov, pod samostojno zaporedno številko (individualni načrt) ali pod zaporedno številko nosilca skupnega načrta, s katerim ima sklenjeno pogodbo o izvajanju obveznosti. Ali je vaše podjetje vpisano v skupni načrt lahko preverite v evidenci proizvajalcev in pooblaščenih zastopnikov proizvajalcev EEO, ki jo na spletni strani vodi Agencija RS za okolje (ARSO). Med glavne obveznosti proizvajalcev in pridobiteljev EEO sodijo zbiranje, obdelava in recikliranje odpadne EEO ter obveščanje končnih uporabnikov o pravilnem ravnanju z odpadno EEO. Glede na obseg EEO dane v promet, so dolžni pokrivati vse stroške, ki pri tem nastanejo. Najkasneje do 20. dne v mesecu po zaključku posameznega kvartala oziroma polletja morajo nosilcu skupnega načrta posredovati količino EEO, ki so jo v preteklem obdobju dali v promet v Republiki Sloveniji.
  2. Registracija pri Agenciji RS za okolje (ARSO) in vpis v evidenco proizvajalcev in pooblaščenih zastopnikov proizvajalcev električne in elektronske opreme. Obrazec je dostopen na spletni strani ARSO. Skupaj z oddajo obrazca je potrebno priložiti potrdilo o plačilu upravne takse v višini 22,60 EUR in v primeru pristopa k skupnemu načrtu tudi fotokopijo pogodbe z nosilcem skupnega načrta. Po uspešno opravljeni registraciji ARSO vpiše proizvajalca v evidenco in mu izda odločbo o vpisu.
  3. Prijava dejavnosti proizvajalcev oziroma pridobiteljev električne in elektronske opreme pri Finančni upravi RS (FURS). Obrazec za prijavo je dostopen na spletni strani FURS. Po opravljeni prijavi FURS vpiše proizvajalca/pridobitelja EEO v seznam plačnikov okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme.
  4. Plačevanje okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme. Obračun mora proizvajalec/pridobitelj predložiti FURS-u dvakrat letno (do 20.7. in 20.01.; za preteklo polletje) ter poravnati obveznosti do 31.7. oziroma 31.1.. Polletni strošek okoljske dajatve je sestavljen iz enotnega stroška vodenja evidenc (16,69 EUR) in spremenljivega stroška, ki je odvisen od količine EEO, dane v promet v obračunskem obdobju (0,0083 EUR X število enot obremenitve za vsak razred EEO posebej X teža EEO, dane v promet v kg). Obrazec in navodila za obračun okoljske dajatve so objavljena na spletni strani FURS-a.