Obveščanje končnih uporabnikov in distributerjev

Proizvajalec in pridobitelj morata na svoje stroške zagotoviti, da so:

  • javnost in končni uporabniki opreme v gospodinjstvih obveščeni o namenu in ciljih zbiranja odpadne opreme,
  • pravilnem ravnanju z OEEO,
  • možnostih njenega brezplačnega oddajanja, in
  • o prednostih njene ponovne uporabe in recikliranja.

Proizvajalec in pridobitelj morata končne uporabnike opreme v gospodinjstvih na mestih prodaje opreme in na krajevno običajen način obveščati o urejenih zbiralnicah.

Obvestila končnim uporabnikom morajo vsebovati podatke o:

  • tem, da odpadna oprema ne sodi med mešane komunalne odpadke, ampak jo je treba ločeno zbirati in prepuščati ali oddajati distributerju, izvajalcu občinske javne službe ali proizvajalcu ali pridobitelju v zbiralnicah, katerih obratovanje zagotavljata,
  • možnih načinih ponovne uporabe, recikliranja in drugih postopkih predelave ter prednostih ponovne uporabe in recikliranja pred drugimi oblikami predelave ali odstranjevanja odpadne opreme,
  • možnih škodljivih vplivih na zdravje ljudi in okolje zaradi nevarnih snovi, ki jih vsebuje odpadna oprema, in
  • pomenu znaka za ločeno zbiranje (iz priloge 5 k uredbi o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo).

Proizvajalec in pridobitelj morata obveščati in seznanjati o načinu prevzemanja odpadne opreme od končnih uporabnikov tudi vse distributerje v distribucijski verigi, predvsem pa prodajalca, ki kot distributer zadnji dobavlja opremo končnim uporabnikom.

Za obvestilo distributerju iz prejšnjega odstavka se šteje tudi informacija o načinu prevzemanja odpadne opreme, priložena dokumentaciji, ki spremlja pošiljko opreme od proizvajalca ali pridobitelja do distributerja.