Kdo je proizvajalec/pridobitelj električne in elektronske opreme?

Proizvajalec je oseba, ki ne glede na način prodaje, vključno s prodajo po svetovnem spletu, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo potrošnikov:

  • proizvaja in prodaja opremo pod svojo blagovno znamko,
  • prodaja pod svojo blagovno znamko opremo, ki jo je proizvedel drug dobavitelj, pri čemer pa se tak prodajalec ne šteje za proizvajalca, če je na opremi blagovna znamka izvornega proizvajalca v skladu s prejšnjo alineo, ali
  • zaradi izvajanja svoje dejavnosti uvaža ali izvaža opremo v Republiko Slovenijo ali iz nje.

Pridobitelj je oseba, ki zaradi namena trgovanja z opremo pridobi opremo v drugi državi članici EU in jo vnese v Republiko Slovenijo.

Končni uporabnik brez predhodnega dobavitelja je oseba, ki zaradi izvajanja svoje dejavnosti, ki ni trgovina z opremo, sama pridobiva opremo v drugi državi članici EU ali jo uvaža iz tretjih držav.

Ali so obveznosti končnega uporabnika brez predhodnega pridobitelja enake kot pri proizvajalcih?

Obveznosti končnega uporabnika brez predhodnega dobavitelja električne in elektronske opreme so enake kot veljajo za proizvajalca/pridobitelja. Razlika je v tem, da končni uporabnik brez predhodnega dobavitelje opreme v Republiki Sloveniji ne dobavlja tretjim osebam, ampak jo uporablja pri izvajanju lastne dejavnosti. Končni uporabnik brez predhodnega dobavitelja mora zagotavljati izvajanje svojih obveznosti v okviru individualnega ali skupnega načrta ravnanja z OEEO. Vpis v evidenco proizvajalcev in pridobitelje EEO na ARSO za končnega uporabnika brez predhodnega dobavitelja ni potreben.