Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2012/19/EU

Evropski parlament in Svet Evropske unije je prvotno Direktivo 2002/96/ES nadomestil z Direktivo 2012/19/EU, v kateri so zastavljeni še bolj ambiciozni cilji pri ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO). Za učinkovitost delovanja sistemov zbiranja in predelave, kot tudi za pokrivanje vseh stroškov, ki pri tem nastanejo, so po načelu razširjene proizvajalčeve odgovornosti odgovorni proizvajalci (v nadaljevanju tudi pridobitelji in uvozniki opreme). Direktiva opredeljuje cilje zbiranja odpadne opreme na nacionalni ravni.

Z zbiranjem OEEO je treba v posameznem koledarskem letu zbrati najmanj količino OEEO, ki znaša:

  • od leta 2016 dalje najmanj 41% povprečne mase EEO, ki je bila letno dana na trg v RS v zadnjih treh letih, in
  • od leta 2021 dalje najmanj 65% povprečne mase EEO, ki je bila letno dana na trg v RS v zadnjih treh letih, ali 85 % povprečne mase OEEO, nastale letno na območju RS.

Za odpadno opremo, ki je oddana v obdelavo, mora biti do 31. decembra 2017 dosežena najmanj naslednja stopnja predelave, priprave  za ponovno uporabo in recikliranja:

  • za OEEO, ki se uvršča v razreda 1 in 10:

– stopnja predelave 85%,
– priprava za ponovno uporabo in recikliranje sestavnih delov, materialov in snovi najmanj 80%.

  • za OEEO, ki se uvršča v razreda 3 in 4:

– stopnja predelave 80%,
– priprava za ponovno uporabo in recikliranje sestavnih delov, materialov in snovi najmanj 70%.

  • za OEEO, ki se uvršča v razrede 2, 5, 6, 7, 8 in 9:

– stopnja predelave 75%,
– priprava za ponovno uporabo in recikliranje sestavnih delov, materialov in snovi najmanj 55%.

  • za OEEO, ki se uvršča v podrazred 5a (plinske sijalke):

– stopnja reciklaže 80%.

Uredba o odpadni električni in elektronski opremi (Ur.l. RS, št. 55/2015)

Leta 2015 je bila posodobljena Direktiva 2012/19/EU prenešena v nacionalno zakonodajo Republike Slovenije. Veljavni predpis, ki ureja to področje je Uredba o odpadni električni in elektronski opremi: Ur.l. RS, št. 55/2015.

Dopolnitev uredbe je objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije: Ur.l. RS, št. 47/2016.

Proizvajalci/pridobitelji morajo svoje obveznosti izpolnjevati v okviru individualnega ali skupnega načrta ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo. Pred začetkom dajanja električne in elektronske opreme v promet v Republiki Sloveniji, morajo biti vpisati v evidenco proizvajalcev/pridobiteljev EEO Agencije Republike Slovenije za okolje, ki jo na spletnih straneh vodi pristojno ministrstvo in pridobiti odločbo o vpisu.

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme (Ur.l. RS, št. 32/2006)

Proizvajalci/pridobitelji električne in elektronske opreme so v skladu z Uredbo: Ur.l. RS, št. 32/2006 dolžni prijaviti svojo dejavnost Finančni upravi Republike Slovenije in plačevati okoljsko dajatev.

Dopolnitev uredbe je objavljena v Uradnih listih Republike Slovenije: Ur.l. RS, št. 65/2006 in Ur.l. RS, št. 78/2008.