Kdo je distributer prenosnih baterij in akumulatorjev?

Distributer PBA je vsaka pravna oseba, ki končnim uporabnikom – potrošnikom v okviru svoje dejavnosti prodaja PBA. Med distributerje spadajo prodajalne na drobno, bencinski servisi, prodajalne ur, poštni uradi, trafike, vključno s prodajalnami električne in elektronske opreme, ki vsebuje PBA.

Obveznosti distributerja?

Distributer mora na vidnem delu prodajnega mesta namestiti zabojnik za zbiranje odpadnih PBA. Ta mora biti označen tako, da ga končni uporabniki brez težav opazijo. Poleg zabojnika mora distributer namestiti obvestilo, s katerim končne uporabnike poziva k prepuščanju odpadnih PBA.

Kakšna je vloga distributerja pri zbiranju odpadnih PBA?

Podjetja, ki končnim uporabnikom prodajajo PBA imajo veliko vpliv na življenjski cikel proizvoda in s tem tudi na vračanje odpadnih PBA po zaključku njihove življenske dobe. Distributerji imajo razvejano mrežo prodajnih mest in stik s končnimi uporabniki. Z zabojniki za ločeno zbiranje odpadnih PBA in pozivanjem potrošnikov k ločenemu zbiranju in prepuščanju odpadnih PBA lahko bistveno pripomorejo k uresničevanju okoljskih ciljev. Hkrati izkazujejo lastno okoljsko odgovornost.

Od koga je distributer dolžan prevzemati odpadne PBA?

Distributer mora na prodajnem mestu brezplačno prevzeti odpadne PBA od katerega koli končnega uporabnika ali končnega uporabnika brez predhodnega dobavitelja, ki mu jih želi prepustiti. To velja ne glede na to, ali končni uporabnik prepušča odpadne PBA druge blagovne znamke, kot jo prodaja distributer, ali če končni uporabnik nima namena kupiti PBA.
Distributerju ni potrebno prevzeti odpadnih PBA od serviserjev naprav v katere so vgrajene PBA in od podjetji, ki predelujejo naprave v katere so vgrajene PBA.

Komu distributer odda odpadne PBA?

Distributer pošlje naročilo odvoza odpadnih PBA nosilcu skupnih načrtov TRIGANA. Odpadne PBA na lokaciji prodajnega mesta ali centralnega skladišča distributerja prevzame pogodbeni zbiralec. Druga možnost je, da distributer odpadne PBA sam dostavi v zbiralnico, ki jo upravlja zbiralec.
Distributer od pogodbenega zbiralca ali nosilca skupnega načrta ne sme zahtevati plačila zaradi oddajanja odpadnih PBA.

Ali je prevzem odpadnih PBA za distributerja brezplačen?

DA – v kolikor pogodbenemu zbiralcu odda minimalno 50 kg odpadnih PBA. Če je količina manjša, se odvoz smatra kot nadstandardna storitev, ki se doplača v skladu s splošnimi pogoji ravnanja z odpadnimi BA, objavljenimi na tej spletni strani.

Potrdilo o oddaji odpadnih PBA?

Pooblaščani zbiralec bo ne glede na način oddaje distributerju za vsako pošiljko odpadnih PBA izstavil evidenčni list. Na podlagi evidenčnih listov pristojno ministrstvo in inšpektorat ugotavljata izpolnjevanje obveznosti distributerja. Pomembno je, da distributer hrani evidenčne liste in jih predloži pristojnim organom na njihovo zahtevo.