Kdo je distributer električne in elektronske opreme?

Distributer je oseba, ki zaradi dajanja opreme v promet v Republiki Sloveniji kot trgovec zagotavlja (prodaja) opremo končnim uporabnikom. Za distributerja se štejeta tudi proizvajalec in pridobitelj, če proizvedeno, pridobljeno ali uvoženo opremo zagotavljata (prodajata) neposredno končnemu uporabniku.

Obveznosti distributerja?

Distributer mora od končnega uporabnika brezplačno prevzeti odpadno opremo iz gospodinjstev, če je ta enaka dobavljeni oz. prodani opremi, število kosov odpadne opreme pa enako številu kosov dobavljene opreme. V praksi končni uporabniki odpadno opremo iz gospodinjstev lahko prepuščajo pri distributerjih tudi, če ne kupijo nove, vendar le ob dogovoru z distributerjem.
Prav tako mora distributer brezplačno prevzeti odpadno negospodinjsko opremo od končnega uporabnika v primeru, da je slednjemu prodal novo opremo in če teža odpadne opreme ne presega dvakratne teže nove opreme.

V katerem primeru lahko distributer zavrne prevzem OEEO?

Distributer lahko zavrne odpadno opremo v naslednjih primerih:

  • da je odpadna oprema razstavljena ali tako poškodovana, da je ni mogoče prenašati ali prevažati enako kakor novo opremo ali ogroža zdravje zaposlene osebe,
  • če se s končnim uporabnikom ne dogovori o brezplačnem prevzemu, ker slednji ni kupil nove opreme.

 

Kaj storiti v primeru, če distributer nima lastne zbiralnice za OEEO?

V primeru, da distributer nima lastne zbiralnice, lahko končnega uporabnika napoti na najbližje zbirno mesto proizvajalca ali pridobitelja oz. v zbiralnico izvajalca javne službe.

Kako distributer odda OEEO v nadaljnjo obdelavo?

Distributer pošlje naročilo odvoza odpadne EEO nosilcu skupnega načrta TRIGANA. Odpadno EEO na lokaciji prodajnega mesta ali centralnega skladišča distributerja prevzame pogodbeni zbiralec. Druga možnost je, da distributer odpadno EEO sam dostavi v zbiralnico, ki jo upravlja zbiralec.
Distributer od pogodbenega zbiralca ali nosilca skupnega načrta ne sme zahtevati plačila zaradi oddajanja odpadne EEO.

Ali je prevzem odpadne EEO za distributerja brezplačen?

DA – v kolikor pogodbenemu zbiralcu odda minimalno dogovorjeno količino odpadne EEO. V primeru, da je količina manjša od dogovorjene, se odvoz smatra kot nadstandardna storitev, ki se doplača v skladu s splošnimi pogoji ravnanja z odpadno OEEO, objavljenimi na tej spletni strani oz. se nosilec in distributer dogovorita o drugih možnostih in pogojih oddaje.

Potrdilo o oddaji odpadne EEO?

Pooblaščani zbiralec bo ne glede na način oddaje distributerju za vsako pošiljko odpadne EEO izstavil evidenčni list. Na podlagi evidenčnih listov pristojno ministrstvo in inšpektorat ugotavljata izpolnjevanje obveznosti distributerja. Pomembno je, da distributer hrani evidenčne liste in jih predloži pristojnim organom na njihovo zahtevo.